Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

LSR 2023-2027

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023- 2027. Ankieta dla mieszkańców

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023- 2027. Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy gmin: Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów ! W związku z lokalną strategią rozwoju na lata 2023 – 2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców, w tym również przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z naszego obszaru do wypełnienia ankiety. Odpowiedzi na pytania w niej zawarte pozwolą nam zdiagnozować najważniejsze problemy, potrzeby i możliwości rozwojowe naszego regionu. Dzięki pozyskanym z ankiety danym jako Lokalna Grupa Działania wspólnie z Państwem będziemy mogli efektywnie wydatkować środki unijne, a tym samym przyczynić się do rozwoju naszej „małej ojczyzny”. Bardzo nam zależy na Państwa udziale w pracach nad nową strategią. Wypełnienie ankiety zabiera około 5 minut. Czekamy na Państwa odpowiedzi do 11 września 2022 roku. Pamiętajmy, los nas wszystkich jest w Waszych rękach! ankieta dla mieszkańców  
Spotkanie z przedstawicielami gmin nt. LSR na lata 2023-2027

Spotkanie z przedstawicielami gmin nt. LSR na lata 2023-2027

Kolejnym krokiem do stworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju było spotkanie z przedstawicielami gmin – głównie pracownikami Urzędów Gmin. Odbyło się ono 09.08.2022 r. w Krwonach. Podczas spotkania zostały przedstawione  możliwe do finansowania zakresy projektów z EROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS), EUROPEJSKIEGO FUNDUSZRU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR). Zakresy te były tematem dyskusji. Przedstawiciele urzędów gmin podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi projektów finansowanych z innych źródeł, co było cennym głosem dla określania celów i priorytetów nowej LSR. Został także poruszony temat potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, ich aktywności i udziału w różnego typu projektach. Ponadto przedstawiony został pomysł przeprowadzenia wśród mieszkańców ankiety potrzeb, która posłuży do zebrania odpowiedzi od przedstawicieli różnych sektorów. Dzięki temu nowa LSR będzie odpowiadać na realne potrzeby regionu. Ankieta będzie dostępna na stronach i w mediach społecznościowych LGD TUR oraz gmin członkowskich.  Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców naszych gmin członkowskich do jej wypełnienia.              
Kolejne działania na drodze budowania nowej strategii. Panel ekspertów

Kolejne działania na drodze budowania nowej strategii. Panel ekspertów

W związku z podjętymi przez nas działaniami w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zaprosiliśmy do współpracy grono ekspertów. Na początku sierpnia  w siedzibie naszego stowarzyszenia w Krwonach gościli w związku z tym: Beata Bartczak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, Monika Kozłowska – dyrektor Tureckiej Izby Gospodarczej, a także jej prezes Damian Brzóska, Marta Ilkowska- Nowak – reprezentant Turkowskiej Lokalnej Grupy OTOP, Maciej Sytek – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Piotr Szewczyński – zastępca kierownika terenowego oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Turku oraz Cezary Krasowski – wójt Brudzewa i Mirosław Broniszewski – wójt Przykony. Podczas spotkania omówione zostały możliwości współfinansowania przez Lokalną Grupę Działania w nowej perspektywie finansowej obszarów tematycznych, m.in., w zakresie ochrony środowiska, problematyki społecznej, kultury, turystyki, edukacji czy rozwoju przedsiębiorczości. Zaangażowanie przedstawicieli środowisk oraz zakresów tematycznych, reprezentowanych przez ekspertów na pewno przyczyni się do sprawnego wdrożenia strategii i wykorzystania przewidzianych na ten cel środków, a przede wszystkim pozwoli wesprzeć te obszary, które wymagają szczególnej uwagi a także te,  które dla naszego regionu będą priorytetowe w nadchodzących latach. Dziękujemy za udział w spotkaniu
ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

PREZENTACJA_GMINY (1)
Zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych „Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych „Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

W Gminie Brudzew zakończyliśmy spotkania w gminach członkowskich, będące jednym z działań przewidzianych w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na lata 2023-2027. Już podczas tych spotkań wyłoniło się kilka obszarów problemowych, charakterystycznych dla większości gmin. Mając na względzie fakt, iż w kolejnej perspektywie finansowej środki finansowe dla jednostek sektora finansów publicznych stanowić będą mogły zaledwie 20 proc. całego budżetu, w gminach zwrócono uwagę, że istotnym będzie aktywizacja lokalnej społeczności. Jednym z pomysłów jest realizacja projektu przez LGD mającego na celu wyposażenie w jak najszerszą wiedzę lokalnych liderów i społeczników w zakresie pozyskiwania środków, realizacji operacji i ich rozliczenia oraz ich wsparcie techniczne. Zwrócono także uwagę, iż ostatnie lata zaowocowały mocnym wsparciem seniorów, którzy zajęli należyte miejsce w lokalnych społecznościach. Powstawały kluby seniora czy Uniwersytety Trzeciego Wieku, zaś na przykładzie Stowarzyszenia Koniczynka z Władysławowa widać, że dostępna jest również bogata oferta wyjazdowa dla tej grupy wiekowej. Podczas spotkań w gminach padały sugestie, że działania w nowej pespektywie finansowej powinny zostać skierowane na dzieci i młodzież. Zwłaszcza, że na wykorzystanie czeka bogata infrastruktura kulturalna i sportowa, będąca w posiadaniu gmin. Proponowano, aby świetlice wiejskie, place zabaw, boiska sportowe stały się miejscem zwiększonej aktywności młodego pokolenia....
Terminarz spotkań konsultacyjnych „Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Terminarz spotkań konsultacyjnych „Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY, PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ! W związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027, rozpoczynamy cykl spotkań konsultacyjnych w gminach członkowskich organizowanych pod hasłem Dotacje na rozwój obszarów wiejskich w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podczas spotkań prowadzone będą dyskusje na temat najbardziej istotnych w skali naszego obszaru kwestii problemowych oraz propozycji ich rozwiązań. Powyższe stanowić będzie materiał  niezbędny do przeprowadzenia diagnozy naszego obszaru, uwzględnionej w Strategii Rozwoju Lokalnego Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Poniżej znajdują się terminy i miejsca spotkań w poszczególnych gminach. Niebawem na naszej stronie pojawi się ankieta, w ramach której mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzeby naszego obszaru. Gmina Termin Godzina Miejsce Brudzew 04.07.2022 r. 11.00-13.30 Gminna Hala Sportowa Dobra 29.06.2022 r. 13.00-15.30 Centrum Kultury w Dobrej Goszczanów 28.06.2022 r. 9.00-11.30 Gminny Ośrodek Kultury (ul. Kaliska 11) Kawęczyn 29.06.2022 r. 9.00- 11.30 Urząd Gminy Kawęczyn Kościelec 27.06.2022 r. 9.00-11.30 Urząd Gminy Kościelec(Sala Sesyjna nr 3) Malanów 30.06.2022 r. 12.00- 14.30 Urząd Gminy Malanów Przykona 30.06.2022 r. 9.00- 11.30 Urząd Gminy Przykona Turek 28.06.2022 r. 12.00- 14.30 Urząd Gminy Turek Władysławów 27.06.2022 r. 12.00- 14.30 Urząd...