Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Nabory

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 4/2017/OW przez podmiot inny niż LGD

  Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje, o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 4/2017/OW przez podmiot inny niż LGD. W związku z powyższym LGD przedłoży na najbliższym posiedzeniu, Radzie LGD wniosek na  operację własną: Inkubator NGO (w tym: stworzenie zaplecza dla istniejących i nowych organizacji, platforma komunikacji i wymiana doświadczeń).

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 3/2017/OW przez podmiot inny niż LGD

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje, o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 3/2017/OW przez podmiot inny niż LGD. W związku z powyższym LGD przedłoży na najbliższym posiedzeniu, Radzie LGD wniosek na operację własną: Zintegrowane wykorzystanie zasobów lokalnych w zakresie kształtowania postaw proekologicznych i proklimatycznych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.  

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2017/OW przez podmiot inny niż LGD

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje, o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2017/OW przez podmiot inny niż LGD. W związku z powyższym LGD przedłoży na najbliższym posiedzeniu, Radzie LGD wniosek na operację własną: Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki”.  

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 4/2017/OW

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 4/2017/OW   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje o planowanej do realizacji operacji własnej: Inkubator NGO (w tym: stworzenie zaplecza dla istniejących i nowych organizacji, platforma komunikacji i wymiana doświadczeń) tj. operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.) Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: od 08.11.2017 r. do 08.12.2017 r. Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie...

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2017/OW

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2017/OW   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje o planowanej do realizacji operacji własnej: Zintegrowane wykorzystanie zasobów lokalnych w zakresie kształtowania postaw proekologicznych i proklimatycznych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań tj. operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.) Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: od 08.11.2017 r. do 08.12.2017 r. Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w...

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2017/OW

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2017/OW   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje o planowanej do realizacji operacji własnej:  Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki” tj. operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.) Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: od 08.11.2017 r. do 08.12.2017 r. Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub...

Nabór nr 10/2017

              OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 10/2017  Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; tj. operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.) Termin składania wniosków: od 09.11.2017 r. do 23.11.2017 r. Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 5/2017/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 5/2017/G  Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.  Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:  „Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturowe, rekreacyjne)” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   Termin składania wniosków o powierzenie grantu: od dnia 09.11.2017 r. do dnia 23.11.2017 r. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00   Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku. Zakres tematyczny projektu grantowego:  Zachowanie dziedzictwa lokalnego Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:   Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu: 205.572,84 zł  Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Przeprowadzenie...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 4/2017/G

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu np. białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów)” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków o powierzenie grantu: Od dnia 25.09.2017 r. do dnia 09.10.2017 r. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku. Zakres tematyczny projektu grantowego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu: 200.000,00 zł Planowane...

Ogłoszenia o naborze publikowane przed 1.09.2017

Wcześniejsze ogłoszenia o naborze dostępne są na naszej poprzedniej stronie: przejdź, pod zakładką Leader Nabory , jednakże tutaj, dla Państwa wygody zamieszczamy linki do wcześniejszych ogłoszeń: Nabór 1/2016, nabory dot podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej – przejdź Nabór 3/2017 – przejdź Nabór 4/2017 – przejdź Nabór 5/2017 – przejdź Nabór 6/2017 – przejdź Nabór 7/2017 – przejdź Nabór 8/2017 – przejdź Nabór 9/2017 – przejdź Nabór 1/2017/G – przejdź Nabór 2/2017/G – przejdź Nabór 3/2017/G – przejdź Nabór 4/2017/G – przejdź Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 1/2017/OW – przejdź Informacja o planowanej operacji własnej nr 1/2017/OW – przejdź