Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Nabory

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 9/2018/G

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.   Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Rozwój usług w zakresie kultury” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.     Termin składania wniosków o powierzenie grantu: Od dnia 15.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) pod adresem: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00   Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.   Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,  w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego   Planowane do osiągnięcia cele...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 10/2018/G

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.   Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.     Termin składania wniosków o powierzenie grantu: Od dnia 15.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) pod adresem: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00   Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.   Zakres tematyczny projektu grantowego: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych   Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:   Przedsięwzięcie...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 8/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 8/2018/G   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.   Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.     Termin składania wniosków o powierzenie grantu: Od dnia 26.02.2018 r. do dnia 12.03.2018 r. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) pod adresem: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00   Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.   Zakres tematyczny projektu grantowego:   Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej   Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:   Przedsięwzięcie Planowany do osiągnięcia cel ogólny Planowany do...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 7/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 7/2018/G   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.   Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Promocja kultury i kapitału społecznego regionu (promowanie obiektów o szczególnym znaczeniu kulturowym oraz ważnych lokalnie postaci obszaru: ze świata kultury, artystów, naukowców, pasjonatów itp.)” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.     Termin składania wniosków o powierzenie grantu: Od dnia 26.02.2018 r. do dnia 12.03.2018 r. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) pod adresem: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00   Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.   Zakres tematyczny projektu grantowego:   Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy...

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2018

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 12/2018   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez rozwijanie działalności gospodarczej; tj. operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 2) lit. c) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.) Termin składania wniosków: od 19.02.2018 r. do 05.03.2018 r....

Nabór nr 11/2018

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 11/2018   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w następującym zakresie tematycznym: Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;  operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.) Termin składania wniosków: od 30.01.2018 r. do 13.02.2018 r. Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R....

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 6/2018/G

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.  Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:  „Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturowe, rekreacyjne)”   w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu: Od dnia 19.01.2018 r. do dnia 02.02.2018 r. 2. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku. 3. Zakres tematyczny projektu grantowego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 4. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: Operacja Planowany do osiągnięcia cel ogólny Planowany do osiągnięcia cel szczegółowy Planowane do osiągnięcia wskaźniki Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby:...

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 5/2017/OW

                                                                                                                                                                                                                                              INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 5/2017/OW   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje o planowanej do realizacji operacji własnej:   Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki” operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.) Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: od 21.12.2017 r. do 22.01.2018 r. Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną...

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 6/2017/OW

                                                                                                                                                  INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 6/2017/OW   Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje o planowanej do realizacji operacji własnej:   Zintegrowane działania na rzecz wsparcia zatrudnienia (w tym: edukacja na rzecz wzrostu zatrudnienia os. niepełnosprawnych, szkolenia zawodowe) operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.)   Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: od 21.12.2017 r. do 22.01.2018 r. Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Sposób przygotowania i składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie...

Informacja o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 4/2017/OW przez podmiot inny niż LGD

  Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje, o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej nr 4/2017/OW przez podmiot inny niż LGD. W związku z powyższym LGD przedłoży na najbliższym posiedzeniu, Radzie LGD wniosek na  operację własną: Inkubator NGO (w tym: stworzenie zaplecza dla istniejących i nowych organizacji, platforma komunikacji i wymiana doświadczeń).