Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2017/OW

08/11/2017

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2017/OW

 

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

informuje o planowanej do realizacji operacji własnej:

Zintegrowane wykorzystanie zasobów lokalnych w zakresie kształtowania postaw proekologicznych i proklimatycznych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań

tj. operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: od 08.11.2017 r. do 08.12.2017 r.

Miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00-16:00.

Sposób przygotowania i składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz z kopią),
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach;

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.

Zakres tematyczny operacji własnej: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Forma udzielanego wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych

Warunki uzyskania wsparcia:  pomoc udzielana jest podmiotom uprawionym do ubiegania się o wsparcie zgodnie z § 4, § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 90%

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację własną nie może przekroczyć: 50 000,00 zł

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: w kryteriach głównych (tj. jakość, efektywność, trwałość) operacja musi osiągnąć minimum 60% maksymalnej wartości punktowej w ramach oceny wg Kryteriów Wyboru Operacji

Wysokość środków na realizację operacji własnej: 50 000,00 zł

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia: o pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w  § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

 Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik do Regulaminu ustanawiającego procedurę naborów i oceny operacji własnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 2016-2023 [Regulamin Operacji Własnych], który dostępny jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. i na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl oraz stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Szczegółowe informacje na temat zasad prowadzenia naboru zawiera Regulamin Operacji Własnych stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

 Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 2016-2023 dostępna jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl  oraz stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wzór zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej stanowi załącznik do Regulaminu Operacji Własnych oraz dołączony jest do niniejszej informacji.

 WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA CZY  PODMIOT INNY NIŻ LGD ZGŁASZAJĄCY ZAMIAR REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ JEST UPRAWNIONY DO WSPARCIA

 • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej
 • Dokument tożsamości – kopia (dotyczy osób fizycznych)
 • Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia (dotyczy osób prawnych)
 • Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w  sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał (dotyczy osób fizycznych)
 • Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia
 • Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku  o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
 • Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów albo Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym  numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów  – kopia
 • Umowa spółki cywilnej – kopia
 • Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta) – oryginał lub kopia
 • Oświadczenie o ewaluacji pobierz
 • Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych pobierz

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 1. Regulamin Operacji Własnych pobierz
 2. Kryteria Wyboru Operacji Własnych pobierz
 3. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej pobierz
 4. Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia czy podmiot inny niż LGD zgłaszający zamiar realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia pobierz
 5. Podręcznik beneficjenta Poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. przejdź
 6. Lokalna Strategia Rozwoju –  pobierz

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura

LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

pod numerem telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609