Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Nabór nr 10/2017

26/10/2017

             

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 10/2017 

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym

w następującym zakresie tematycznym:

Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

tj. operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

Termin składania wniosków: od 09.11.2017 r. do 23.11.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz z kopią),
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach;

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Forma udzielanego wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych

Warunki uzyskania wsparcia:  pomoc udzielana jest podmiotom uprawionym
do ubiegania się o wsparcie zgodnie z § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy wynosi:

 1. 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 2. 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia minimum 1 miejsca pracy,
 3. 100 % w przypadku pozostałych podmiotów, pod warunkiem utworzenia minimum 1 miejsca pracy.

Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekroczyć: 100 tys. zł

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
w kryteriach głównych (tj. jakość, efektywność, trwałość) operacja musi osiągnąć minimum 60%  maksymalnej wartości punktowej w ramach oceny wg Kryteriów Wyboru Operacji

Limity dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia: o pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w  § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik do Regulaminu ustanawiającego procedurę naborów i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 [Regulamin Operacji Indywidualnych], który dostępny jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. i na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl oraz stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat zasad prowadzenia naboru zawiera Regulamin Operacji Indywidualnych stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze.

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 2016-2023 dostępna jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. i na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularze wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są:

 • na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/
 • na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: prow.umww.pl

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) – otwórz

3. Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 2x
 2. Biznesplan 2x
 3. Oświadczenie o ewaluacji 2x –  otwórz
 4. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych 2x – otwórz

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 1. Regulamin Operacji Indywidualnych obowiązujący od 13.10.2017 – otwórz
 2. Kryteria Wyboru Operacji Indywidualnych obowiązujący od 13.10.2017 – otwórz
 3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – otwórz
 4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
 5. Podręcznik beneficjenta Poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. – przejdź
 6. Lokalna Strategia Rozwoju – czerwiec 2017 – otwórz

  

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura:

LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

pod numerem telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609