Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2018

05/02/2018

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 12/2018

 

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym

w następującym zakresie:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez rozwijanie działalności gospodarczej;

tj. operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 2) lit. c) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.)

Termin składania wniosków: od 19.02.2018 r. do 05.03.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz z kopią),
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach;

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Przedsięwzięcie 1.3.1 Planowany do osiągnięcia cel ogólny Planowany do osiągnięcia cel szczegółowy Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu
Wsparcie podmiotów rozwijających działalność gospodarczą oraz tworzenia miejsc pracy, w tym w ramach samozatrudnienia Preferencje przedmiotowe: transport pasażerski, usługi dla mieszkańców wg PKD, którego dotyczy operacja (nie dotyczy handlu i produkcji), w tym w ramach zanikających zawodów, miejsca opieki nad osobami zależnymi, inwestycje związane z ochroną środowiska Cel ogólny 1.0

Rozwój gospodarczy oraz promocja przedsiębiorczości na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy 1.3

Promocja zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi

L. zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  – 6 szt.

Forma udzielanego wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych

Warunki uzyskania wsparcia: pomoc udzielana jest podmiotom uprawionym do ubiegania się o wsparcie zgodnie z § 3, § 4, § 7 oraz § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.)

Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy wynosi:

70%  kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem utworzenia minimum 1 miejsca pracy oraz maksymalnie 50% w przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie tworzy miejsca pracy

Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekroczyć 300 tys. złotych, przy czym nie może przekroczyć:

a) 100 tys. złotych przy min. 1 utworzonym miejscu pracy,

b) 200 tys. złotych przy min. 2 utworzonych miejscach pracy,

c) 300 tys. złotych przy min. 3 utworzonych miejscach pracy,

d) w przypadku, gdy prowadzący działalność nie tworzy miejsca pracy: 25 tys. zł, z zastrzeżeniem §4 ust. 1 pkt 6 oraz §7 ust. 2 Rozporządzenia LSR.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: w kryteriach głównych (tj. jakość, efektywność, trwałość) operacja musi osiągnąć minimum 60% maksymalnej wartości punktowej w ramach oceny wg Kryteriów Wyboru Operacji

Limity dostępnych środków w ramach naboru: 1 382 203,00 zł

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia: o pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.)

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik do Regulaminu ustanawiającego procedurę naborów i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 [Regulamin Operacji Indywidualnych], który dostępny jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. i na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl oraz stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat zasad prowadzenia naboru zawiera Regulamin Operacji Indywidualnych stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze.

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. 2016-2023 dostępna jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. i na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularze wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są:

 • na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/
 • na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 2x
 2. Biznesplan 2x
 3. Oświadczenie o ewaluacji 2x POBIERZ
 4. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych 2x POBIERZ

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 1. Regulamin Operacji Indywidualnych POBIERZ
 2. Kryteria Wyboru Operacji Indywidualnych POBIERZ
 3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji POBIERZ
 4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki POBIERZ
 5. Podręcznik beneficjenta Poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. POBIERZ
 6. Lokalna Strategia Rozwoju POBIERZ

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura

LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

pod numerem telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609

 

 

 

 • Oświadczenie o realizacji wskaźników

  Pobierz
 • Instrukcja dla członków Rady LGD

  Pobierz