Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 14/2020

14/02/2020

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 14/2020

 

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym

w następującym zakresie tematycznym:

Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

 

z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania,  o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; operacji zgodnych z § 2 ust.1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 722, ze zm.)

 

Termin składania wniosków: 28.02.2020 r. do dnia 12.03.2020 r.

 

Miejsce składania wniosków: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:  Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał wraz z kopią),
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach;

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Krwonach.

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Planowany do osiągnięcia cel ogólny Planowany do osiągnięcia cel szczegółowy Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu
Innowacje na rzecz rozwoju regionu
-wsparcie przetwórstwa owocowo
-warzywnego (szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne)
Cel ogólny 1

Rozwój gospodarczy oraz promocja przedsiębiorczości na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy 1.1

Stworzenie warunków dla rozwoju i inkubowania przetwórstwa spożywczego, dywersyfikacji prowadzonej działalności w środowisku producentów rolnych i mieszkańców obszaru LGD

Liczba nowych podmiotów gospodarczych działających
w ramach przetwórstwa lokalnego – 1 szt.

 

Forma udzielanego wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych

 

Warunki uzyskania wsparcia: pomoc udzielana jest podmiotom uprawionym do ubiegania się o wsparcie zgodnie z § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

 

Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy wynosi:

 1. 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 2. 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 646), pod warunkiem utworzenia minimum 1 miejsca pracy,
 3. 100 % w przypadku pozostałych podmiotów, pod warunkiem utworzenia minimum 1 miejsca pracy.

 

Maksymalna dopuszczalna kwota pomocy nie może przekroczyć: 100 000,00 zł

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: w kryteriach głównych (tj. jakość, efektywność, trwałość) operacja musi osiągnąć minimum 60%  maksymalnej wartości punktowej w ramach oceny wg Kryteriów Wyboru Operacji.

 

Limity dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

 

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia: O pomoc mogą ubiegać się podmioty określone w  § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.)

 

Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik do Regulaminu ustanawiającego procedurę naborów i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD do finansowania
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 [Regulamin Operacji Indywidualnych], który dostępny jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl w zakładce NABORY, stanowiąc załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad prowadzenia naboru zawiera Regulamin Operacji Indywidualnych stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju
– T.U.R. 2016-2023
dostępna jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl.

 

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularze wniosków o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia dostępne są:

 • na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/
 • na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: dprow.umww.pl

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6) RODO_klauzule _19.2 – otwórz

7) RODO_klauzule_ DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO _19.2 – otwórz

8) RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI_19.2 – otwórz

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY, POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 2x
 2. Biznesplan 2x
 3. Wersja elektroniczna wniosku (np. płyta CD – 2 x)
 4. Oświadczenie o ewaluacji 2x –  otwórz
 5. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych 2x – otwórz
 6. Oświadczenie o realizacji wskaźników 2x – otwórz

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 1. Regulamin Operacji Indywidualnych wraz z załącznikami. – otwórz
 2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. – otwórz
 3. Podręcznik beneficjenta Poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. –  otwórz – ze zmianami. – otwórz
 4. Lokalna Strategia Rozwoju. – otwórz

 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura

LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

pod numerem telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609 lub w biurze LGD