Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 10/2018/G

01/05/2018

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

 

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:

Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin”
w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 

 • Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 15.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.

 • Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio
(tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) pod adresem:

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.

 

 • Zakres tematyczny projektu grantowego:
 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

 • Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

 

Przedsięwzięcie Planowany do osiągnięcia cel ogólny Planowany do osiągnięcia cel szczegółowy Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin Cel ogólny 2

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy 2.3

Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

 

Liczba kompleksowych ofert dostosowanych do potrzeb członków rodzin  – 12
Liczba członków rodzin, które skorzystały z kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego – 4640

 

 • Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu:

240.000,00 zł

 

 • Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
 • Działania animujące i integrujące lokalną społeczność o charakterze edukacyjnym:
  warsztaty, szkolenia, spotkania

 

 • Dostosowanie (drobne prace adaptacyjne) miejsc służących integracji międzypokoleniowej

 

 • Zakup małej infrastruktury sprzyjającej integracji członków rodzin

 

 • Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury lub sportu i rekreacji z udziałem członków rodzin (imprezy, wyjazdy  do ośrodków kultury typu filharmonia, teatr, etc.)

 

 

 • Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych:

Czerwiec 2019 – wrzesień 2019

 

 • Opis kryteriów wyboru Grantobiorców, stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępny jest na stronie internetowej LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R http://www.lgd-tur.org.pl/lokalna-strategia-rozwoju/,

oraz są dołączone do niniejszego ogłoszenia.

 

 • Intensywność pomocy – poziom dofinansowania:

Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym koszty kwalifikowalne o charakterze inwestycyjnym nie przekraczają 50% ogółu kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem przedsięwzięć określonych w LSR w punktach 2.1.2 – rozwój usług w zakresie kultury; 2.3.1 – rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin; 2.3.2 – rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej. Płatność odbywać się będzie w dwóch transzach:

 • I w wysokości 80% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
 • II w wysokości 20% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po złożeniu sprawozdania i zrealizowaniu operacji zgodnie z umową.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł.

Suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty pomocy na ten projekt.

 

 • Miejsce udostępnienia LSR oraz wzorów dokumentów aplikacyjnych:

Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory dokumentów aplikacyjnych tj.:

 • formularz wniosku o powierzenie grantu,
 • wniosku o rozliczenie operacji,
 • wzór umowy o powierzenie grantu oraz
 • wzór sprawozdania z realizacji grantu

udostępniony jest na stronie LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. http://www.lgd-tur.org.pl/lokalna-strategia-rozwoju/, oraz dołączone są do niniejszego ogłoszenia.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD:

 

 1. Wniosek o powierzenie grantu
 2. Odpis z właściwego rejestru potwierdzający osobowość prawną oraz posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie osobowości prawnej przez jednostkę organizacyjną związku wyznaniowego i kościoła) – oryginał – dotyczy osób prawnych
 3. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności potwierdzające miejsce zamieszkania Grantobiorcy na obszarze LGD na pobyt stały lub czasowy w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – dotyczy osób fizycznych – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD
 4. Kserokopię dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych
 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD
 6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na której będą realizowane inwestycje w ramach operacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD
 7. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – oryginał
 8. Statut kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD – dotyczy osób prawnych
 9. Dokumenty uzasadniające poziom planowanych do poniesienia przez Grantobiorcę kosztów
 10. Kosztorys – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)
 11. Decyzja o pozwoleniu na budowę – kopia (jeśli dotyczy)
 12. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi – kopia, wraz z: oświadczeniem, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał lub potwierdzenie właściwego – jeśli dotyczy
 13. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) – kopia – jeśli dotyczy
 14. Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami – kopia – jeśli dotyczy
 15. Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy, w szczególności: w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji operacji) – kopia

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 

 1. Regulamin Operacji Grantowych
 2. Kryteria Wyboru Operacji Grantowych
 3. Umowa o powierzenie grantu
 4. Wniosek o rozliczenie operacji
 5. Sprawozdanie z realizacji operacji
 6. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 7. Podręcznik beneficjenta Poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. przejdź
 8. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_NEW
 9. Zasady wizualizacji LGD TUR
 10. LSR wraz z załącznikami
 • Wniosek o powierzenie grantu

  Pobierz
 • Oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na realizację operacji

  Pobierz
 • Regulamin Operacji Grantowych

  Pobierz
 • Kryteria Wyboru Operacji Grantowych

  Pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu

  Pobierz
 • Wniosek o rozliczenie operacji i sprawozdanie z realizacji operacji

  Pobierz
 • Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

  Pobierz
 • Zasady wizualizacji LGD TUR

  Pobierz