Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 11/2020/G

18/05/2020

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NR 11/2020/G

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

 

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:

„Rozwój usług w zakresie kultury”
w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 • Termin składania wniosków o powierzenie grantu: od dnia 01.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r.
 • Miejsce i tryb składania wniosków:

 

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte
w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) pod adresem:

 

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32,  62-720 Brudzew

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony
w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Krwonach 32 (gm. Brudzew).

 

 • Zakres tematyczny projektu grantowego:

 

 • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,  w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

 

 • Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

 

Przedsięwzięcie Planowany do osiągnięcia cel ogólny Planowany
do osiągnięcia cel szczegółowy
Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Rozwój usług
w zakresie kultury
Cel ogólny 2 Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 3

 

 • Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu: 62 006,00 zł

 

 

 • Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

 

 • Zakup wyposażenia organizacji  (podmiotów) działających w sferze kultury mającego na celu wdrożenie nowych usług kulturalnych

 

 • Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych:

luty 2021 r.  – kwiecień 2021 r.

 

 • Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik do Regulaminu ustanawiającego procedurę naborów i oceny operacji w ramach wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 [Regulamin Operacji Grantowych], który dostępny jest w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., a także na stronie internetowej lgd-tur.org.pl, stanowiąc załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat zasad prowadzenia naboru zawiera Regulamin ustanawiający procedurę naborów i oceny operacji w ramach wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym (…) stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze.

 • Intensywność pomocy – poziom dofinansowania:

Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych operacji. Płatność odbywać się będzie w dwóch transzach:

 • I w wysokości 80% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
 • II w wysokości 20% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po złożeniu sprawozdania i zrealizowaniu operacji zgodnie z umową.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł.

Suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20 % kwoty pomocy na ten projekt.

 

 • Miejsce udostępnienia LSR oraz wzorów dokumentów aplikacyjnych:

Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory dokumentów aplikacyjnych tj.:

 • formularz wniosku o powierzenie grantu
 • formularz wniosku o rozliczenie operacji
 • wzór umowy o powierzenie grantu
 • wzór sprawozdania z realizacji grantu

udostępnione są na stronie LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w zakładce NABORY, stanowiąc załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI:

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z elektroniczną wersją (np. płyta CD) – 2 szt. otwórz
 2. Odpis z właściwego rejestru potwierdzający osobowość prawną oraz posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie osobowości prawnej przez jednostkę organizacyjną związku wyznaniowego i kościoła) – oryginał – dotyczy osób prawnych.
 3. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności potwierdzające miejsce zamieszkania Grantobiorcy na obszarze LGD na pobyt stały lub czasowy w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – dotyczy osób fizycznych – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.
 4. Kserokopię dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych.
 5. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.
 6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na której będą realizowane inwestycje w ramach operacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.
 7. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – oryginał. otwórz
 8. Statut kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD – dotyczy osób prawnych.
 9. Dokumenty uzasadniające poziom planowanych do poniesienia przez Grantobiorcę kosztów.
 10. Kosztorys – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy).
 11. Decyzja o pozwoleniu na budowę – kopia (jeśli dotyczy).
 12. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi – kopia, wraz z: oświadczeniem, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał lub potwierdzenie właściwego – jeśli dotyczy.
 13. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) – kopia – jeśli dotyczy.
 14. Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami – kopia – jeśli dotyczy.
 15. Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy, w szczególności: w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji operacji) – kopia.

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 

 1. Regulamin Operacji Grantowych wraz z załącznikami.
 2. Oświadczenie o ewaluacji 2x
 3. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych 2x
 4. Oświadczenie o realizacji wskaźników 2x
 5. Podręcznik beneficjenta Poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju
  – T.U.R. przejdź ze zmianami. otwórz
 6. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.
 7. Zasady wizualizacji LGD TUR.

 

 

 

 

 

 

 • Regulamin Operacji Grantowych wraz z załącznikami

  Pobierz
 • Oświadczenie o ewaluacji

  Pobierz
 • Oświadczenie o udostępnianiu danych osobowych

  Pobierz
 • Oświadczenie o realizacji wskaźników

  Pobierz
 • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

  Pobierz
 • Zasady wizualizacji LGD TUR

  Pobierz