Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 4/2017/G

11/09/2017

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu:

„Kultywowanie tradycji regionu

(warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu np. białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów)”

w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

Od dnia 25.09.2017 r. do dnia 09.10.2017 r.

 1. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) – spięte w teczce lub skoroszycie – należy  składać bezpośrednio
(tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę pisemnie upoważnioną) na adres:

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3,  62-700 Turek,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w Turku.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

 1. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu: 200.000,00 zł
 2. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
 1. Przeprowadzenie przedsięwzięć edukacyjnych odnoszących się do tradycji regionu
 2. Przeprowadzenie przedsięwzięć promujących lokalną tradycję
 3. Przeprowadzenie przedsięwzięć z zakresu wpisania potraw na listę produktów tradycyjnych
 1. Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych:

luty 2018 – maj 2018

 1. Opis kryteriów wyboru Grantobiorców, stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępny jest na stronie internetowej LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R www.poprzedniastrona.lgd-tur.org.pl w zakładce LEADER / NOWY OKRES PROGRAMOWANIA PROW 2014-2020 / DOKUMENTY / DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORÓW W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA W RAMACH PROW 2014-2020 (Kryteria Wyboru Operacji Grantowych oraz Regulamin Operacji Grantowych),

oraz są dołączone do niniejszego ogłoszenia.

 1. Intensywność pomocy – poziom dofinansowania:

Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie jest wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym koszty kwalifikowalne o charakterze inwestycyjnym nie przekraczają 50% ogółu kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem przedsięwzięć określonych w LSR w punktach 2.1.2 – rozwój usług w zakresie kultury; 2.3.1 – rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin; 2.3.2 – rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej. Płatność odbywać się będzie w dwóch transzach:

 • I w wysokości 80% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po podpisaniu umowy,
 • II w wysokości 20% przyznanej kwoty dofinansowania płatna po złożeniu sprawozdania i zrealizowaniu projektu zgodnie z umową.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł.

 1. Miejsce udostępnienia LSR oraz wzorów dokumentów aplikacyjnych:

Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory dokumentów aplikacyjnych tj.:

 • formularz wniosku o powierzenie grantu
 • wniosku o rozliczenie operacji,
 • wzór umowy o powierzenie grantu oraz
 • wzór sprawozdania z realizacji grantu

udostępniony jest na stronie LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. www.poprzedniastrona.lgd-tur.org.pl w zakładce LEADER / NOWY OKRES PROGRAMOWANIA PROW 2014-2020 / DOKUMENTY / DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORÓW W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA W RAMACH PROW 2014-2020 oraz dołączone są do niniejszego ogłoszenia.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD:

 1. Wniosek o powierzenie grantu – pobierz
 2. Odpis z właściwego rejestru potwierdzający osobowość prawną oraz posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie osobowości prawnej przez jednostkę organizacyjną związku wyznaniowego i kościoła) – oryginał – dotyczy osób prawnych
 3. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności potwierdzające miejsce zamieszkania Grantobiorcy na obszarze LGD na pobyt stały lub czasowy  w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – dotyczy osób fizycznych – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD
 4. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów  o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD
 5. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na której będą realizowane inwestycje w ramach operacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570 ze zm.) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD
 6. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – oryginał – pobierz
 7. Statut kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD – dotyczy osób prawnych

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

 1. Regulamin Operacji Grantowych – pobierz
 2. Kryteria Wyboru Operacji Grantowych – pobierz
 3. Umowa o powierzenie grantu – pobierz
 4. Wniosek o rozliczenie operacji – pobierz
 5. Załącznik nr 1 do wniosku o rozliczenie operacji – sprawozdanie z realizacji operacji – pobierz
 6. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – pobierz
 7. Podręcznik beneficjenta Poddziałania 19.2 – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. – klik, wraz z ogłoszeniami o zmianach w treści: czerwiec 2017 –klik, marzec 2017 – klik
 8. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – pobierz
 9. Zasady wizualizacji LGD TUR – pobierz