Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Organizacja stowarzyszenia

Lista członków Stowarzyszenia – stan na 24.07.2019 r.

Lista członków Stowarzyszenia – stan na 27.02.2019r.

Skład Zarządu Stowarzyszenia (od 11 grudnia 2018 roku)

Organizacja biura Stowarzyszenia – stan na 01.10.2018r.

Organizacja biura stowarzyszenia

Przedstawiamy organizację biura naszego stowarzyszenia: Podział zadań pracowników biura_wymagania_2018  

Organy stowarzyszenia i ich kompetencje

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia; wybór i ustalenie liczby członków Zarządu i ich odwołanie; wybór członków Komisji Rewizyjnej i ich odwołanie; wybór i ustalenie liczby członków Rady oraz ich odwołanie; zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyborów projektów; zatwierdzanie regulaminu: Walnego Zebrania, Rady i Komisji Rewizyjnej; podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości; podejmowanie uchwał w sprawach finansowych w szczególności zatwierdzenia planów finansowych; zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdania finansowego oraz udzielanie z tego tytułu absolutorium jego członkom; uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich; ustalanie programu działania Stowarzyszenia; określanie tytułów honorowych nadawanych przez Stowarzyszenie oraz nadawanie takich tytułów. Skład Rady Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”: Rada Stowarzyszenia jest organem o kompetencjach decyzyjnych. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Skład Zarządu Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”: Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; zwoływanie Walnego Zebrania; przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych; ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia; powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników...

Zadania

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Finansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych; imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej; działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: – opracowywanie i druk broszur, folderów i plakatów; – opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych; – tworzenie stron internetowych; – przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia
Etapy powstania Lokalnej Grupy Działania

Etapy powstania Lokalnej Grupy Działania

Zawiązanie partnerstwa stanowi odpowiedź na szansę rozwoju dla obszaru oraz jej mieszkańców, jaka pojawiła się wraz z inicjatywą Leader. Z uwagi, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. kontynuuje działania Fundacji Turecka Unia Rozwoju – T.U.R. niezmiernie ważnym jest przytoczenie etapów powstawania partnerstwa zgodnie z chronologią zdarzeń począwszy od maja 2006 r. Kampania informacyjna i konsultacje społeczne: 08.05.2006 r. spotkania informacyjne dla władz gminy i liderów lokalnych, notatki i artykuły informacyjne w lokalnej prasie, informacje na stronach internetowych gmin i Starostwa. Tworzenie Lokalnej Grupy Działania i szkolenie liderów lokalnych: 09.05.2006 -15.09.2006 r. szkolenie „Formy prawne Lokalnej Grupy Działania”, szkolenie „Prawne aspekty funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jako fundacji”, szkolenie dwudniowe „Leader – zasady i założenia na lata 2007-2013, budowanie LGD i ZSROW” prowadzone przez absolwenta krajowego szkolenia animatorów partnerstw lokalnych. Badanie uwarunkowań obszaru i ich uspołeczniona weryfikacja: 01.06.2006 r. – 31.08.2006 r. diagnoza obszaru objętego Strategią, analiza i ocena potencjału rekreacyjnego i turystycznego obszaru, weryfikacja diagnozy i oceny potencjału turystycznego – metodą warsztatową. Warsztaty strategiczne: 24.08.2006 r. – 15.09.2006 r. analiza SWOT, określenie wizji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, określenie misji Lokalnej Grupy Działania, wybór celów strategicznych i operacyjnych, warsztaty tematyczne (zadania i projekty, monitoring i promocja)....

Cele działania

Celem Stowarzyszenia jest: Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); Upowszechnianie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju; Działanie na rzecz realizacji programów zawartych w planach rozwoju lokalnego; Aktywizowanie społeczności lokalnej wymienionych gmin i mobilizowanie jej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; Budowanie, rozwijanie i promowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego na obszarze wyżej wymienionych gmin; Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach i projektach realizowanych w wyżej wymienionych gminach; Promocja obszarów wiejskich położonych w obrębie wyżej wymienionych gmin; Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; Propagowanie krajoznawstwa i turystyki wiejskiej; Wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nr rachunku bankowego

Pragniemy poinformować członków naszego Stowarzyszenia, iż składkę członkowską, wynoszącą 36 zł za rok, można wpłacać na nasz rachunek w Banku BGŻ BNP PARIBAS. 97 2030 0045 1110 0000 0425 0160 Dziękujemy