Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Aktywizacja NGO

04/03/2019

Projekt grantowy: „Aktywizacja NGO”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia oraz lokalnych mieszkańców. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację trzech szkoleń. Pierwsze i drugie  szkolenie odbyło się dla dwóch liderów NGO. Pierwsze działanie zostało zorganizowane w zakresie pedagogicznym dla trenerów i wykładowców pozaszkolnych form edukacyjnych, natomiast drugie szkolenie dotyczyło zwiększenia kompetencji coachingowych w edukacji. Szkolenia te miały na celu zdobycie przez uczestników umiejętności pracy z młodzieżą. Ponadto trzecie szkolenie było warsztatem w ramach, którego został utworzony plan rozwoju instytucjonalnego mający na celu nakreślenie drogi rozwoju i aktywnego włączania w działania społeczne dla OSP na okres następnych 5 lat. Udział w trzecim szkoleniu wzięli wszyscy członkowie stowarzyszenia oraz lokalni mieszkańcy. Dzięki w/w działaniom członkowie NGO zamierzają działać na rzecz lokalnej społeczności poprzez organizację treningów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zakres operacji wchodził również zakup sprzętu tj.: laptopa, rzutnika, drukarki, stolika i akcesoriów do rzutnika. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci zakupu usługi utworzenia strony internetowej oraz roll – upa.

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie

Termin realizacji: 1.12.2017 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Głuchów – Gmina Kawęczyn

Kwota pomocy: 8 395,15 zł