Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Aktywny zakątek”

23/04/2020
„Aktywny zakątek”

Projekt grantowy: „Aktywny zakątek”

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze  LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej.

W celu zapewnienia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej do spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu zostało zbudowane od podstaw boisko wielofunkcyjne służące do uprawiania kilku dyscyplin sportu. Założenia te pozwolą w maksymalnym stopniu wykorzystać obiekt do nauki i uprawiania popularnych dyscyplin takich jak piłka siatkowa oraz obecnie nieuprawianych (tenis ziemny, koszykówka). Boisko jest obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych, w tym uczniów Szkoły Podstawowej w Kaszewie. Obiekt będzie wykorzystywany na imprezy środowiskowe: Dzień Dziecka, Święto Rodziny, rozgrywki międzyszkolne, międzypokoleniowe, rozgrywki lokalne (turniej pomiędzy miejscowościami). Infrastruktura będzie również służyła dzieciom i dorosłym z innych miejscowości, którzy spędzają czas u swoich bliskich na wsi w okresach urlopowych.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował w ramach przedsięwzięć budowę boiska wielofunkcyjnego. W lutym 2019 roku przystąpiono do wykonania prac ziemnych. Następnie w miejsce powstałego wykopu, w celu wykonania podbudowy oraz zniwelowania i wyrównania terenu nawieziono żwir i piasek. Piasek został zagęszczony przy użyciu dużej zagęszczarki. Wykonano dwa piłkochwyty za końcowymi liniami boiska. Słupki montażowe zostały na trwale posadowione w gruncie przy użyciu tzw. suchego betonu. W dniu 11 kwietnia została dostarczona trawa i inne materiały, a kilka dni wcześniej piasek kwarcowy. W ostatniej dekadzie kwietnia przystąpiono do ułożenia i przyklejenia trawy. W dniu 22 maja został zorganizowany piknik rodzinny i dzień dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kaszewie oraz rodziców, krewnych i mieszkańców pobliskich miejscowości. Spotkanie miało charakter pikniku sportowego na wolnym powietrzu. Według obliczeń przeprowadzonych przez mieszkańca w spotkaniu wzięło co najmniej 100 dzieci, grono pedagogiczne SP Kaszew w liczbie 10 osób, oraz 50 dorosłych, w tym członkowie Rady Gminy Goszczanów, pracownicy jednostek pomocniczych Urzędu Gminy Goszczanów. Przeprowadzono liczne gry i zabawy. Uczestnicy gier drużynowych korzystali ze znaczników sportowych z logotypami w celu upublicznienia informacji o pochodzeniu środków na inwestycję.

 

Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kaszew Rogatka

Termin realizacji: listopad 2018 r. – kwiecień 2019 r.

Miejsce realizacji: Kaszew – gmina Goszczanów

Kwota pomocy: 40 264,00 zł

  • Boisko zagospodarowanie 2
  • boisko zagospodarowanie
  • KODAK Digital Still Camera
  • KODAK Digital Still Camera
  • KODAK Digital Still Camera
  • KODAK Digital Still Camera
  • KODAK Digital Still Camera
  • układanie obrzeży
  • zachód słonca