Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Bliżej naszych korzeni – gwarowa tożsamość regionu

04/03/2019
Bliżej naszych korzeni – gwarowa tożsamość regionu

Projekt grantowy: „Bliżej naszych korzeni – gwarowa tożsamość regionu”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru TUR-a. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  niewielką liczbę działań w zakresie form aktywizacji czy  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych młodzieży, dorosłych, rencistów i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Jednocześnie zniwelowanie słabych stron nastąpiło poprzez wykorzystanie mocnych stron obszaru LGD tj. istniejącej gwary, która stanowi jeden z najważniejszych składników niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Poprzez realizację zadań poprawiła się dostępność do ciekawych form spędzania czasu wolnego. Ponadto grant miał na celu zbadanie oraz spopularyzowanie  lokalnej gwary różniącej się od np. gwary poznańskiej, którą posługują się  mieszkańcy gminy Brudzew. Projekt miał także na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował w ramach przedsięwzięć edukacyjnych organizację warsztatów pn. „Nasza gwara w pigułce”. Został także zorganizowany konkurs zawierający trzy zakresy aktywności uczestników: napisanie opowiadania z elementami naszej gwary, nagranie wywiadu z osobą posługującą się gwarą,  prezentację konkursową – występ przed publicznością w formie własnego tekstu lub adaptacji; mówionej lub śpiewanej; prozy lub poezji. Stowarzyszenie zaproponowało zainteresowanej młodzieży udział w  Komisji konkursowej w skład, której wchodzili: nauczyciele poloniści interesującymi się dialektologią, pracownik zbiorów regionalnych biblioteki publicznej w Turku, pracownik muzeum w Turku i MDK w Turku), którzy ocenili wcześniej nadesłane materiały i występy konkursowe. Ponadto podczas prezentacji z udziałem publiczności odbyła się degustacja potraw tradycyjnej kuchni wielkopolskiej. Dodatkowo nagrodzeni uczestnicy konkursu oraz osoby zaangażowane w projekt (m. in. seniorzy udzielający wywiadów) wyjechali na jednodniową wycieczkę do stolicy naszego województwa, gdzie zwiedzili m. in. muzeum bambrów, muzeum etnograficzne, zobaczyli pomnik Starego Marycha i obejrzeli spektakl teatralny. Zwieńczeniem projektu było wydanie publikacji zawierającej niektóre opracowane wywiady oraz przybliżające cechy gwarowe wschodniej Wielkopolski wraz z płytą, w których zostały również zamieszczone wybrane nagrania prezentacji konkursowych. W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia tj.: dysku zewnętrznego, pulpitu ze statywem na laptop, biurka, kamery, ekranu elektrycznego, zestawu mikrofonowego oraz strojów męskich i damskich.

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Kali-Nova”

Termin realizacji: 23.07.2018 – 31.10.2018

Miejsce realizacji: Kalinowa – gmina Brudzew

Kwota pomocy: 18 839,00zł

 • 20180928_170444
 • 20181027_095448
 • 20181011_200257
 • IMG_3894 - Kopia
 • 20180927_172450
 • 20181027_124033
 • 20180927_173144
 • IMG_3890 - Kopia
 • 20181027_094443
 • IMG_3897 - Kopia
 • IMG_3943 - Kopia
 • IMG_3952
 • IMG_3908 - Kopia
 • IMG_3965
 • IMG_3972
 • IMG_3918 - Kopia