Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Budowa altany rekreacyjno – edukacyjnej wraz z wyposażeniem

27/04/2020
Budowa altany rekreacyjno – edukacyjnej wraz z wyposażeniem

Projekt grantowy: „Budowa altany rekreacyjno – edukacyjnej wraz z wyposażeniem

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze  LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej.

Zakres realizacji:

Planowana operacja realizowana była na dwóch płaszczyznach: nowe miejsce rekreacji (budowa altany rekreacyjno – edukacyjnej wraz z wyposażeniem) oraz działania promocyjne (organizacja pikniku rodzinnego i rajdu pieszo – rowerowego z ogniskiem). Operacja jest odpowiedzią na jeden z najważniejszych lokalnych problemów, a mianowicie brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzania czasu wolnego. W rejonie miejscowości Kaczki Średnie nie ma miejsca, gdzie dzieci, młodzież i rodziny mogłyby wspólnie, aktywnie spędzać czas wolny. Altana jest miejscem, które pozwala organizować spotkania edukacyjne i rekreacyjne w bezpiecznej i dobrze przygotowanej przestrzeni. Umiejscowienie altany w strefie Szkoły Podstawowej przyczyniło się do pełnego wykorzystania tego obiektu również dla celów typowo dydaktycznych w godzinach pracy szkoły.

Realizacja operacji w postaci rajdu pieszo – rowerowego zmieniła nastawienie dziewcząt i chłopców do aktywnych form wypoczynku poprzez realizowanie idei wychowania przez sport, ponieważ obecnie większość uczniów preferuje bierne formy wypoczynku. Rajd pieszo – rowerowy z ogniskiem przygotowany został na 2 trasach: pieszej ok. 6 km i rowerowej ok. 18 km. Początek i koniec rajdu miał miejsce w miejscowości Kaczki Średnie przy nowej altanie rekreacyjno – edukacyjnej, gdzie zakończył się wspólnym ogniskiem dla 2 grup.

Zakończeniem operacji był piknik rodzinny integrujący lokalną społeczność poprzez ofertę stworzoną dla wszystkich grup wiekowych. W trakcie pikniku zorganizowane były gry i zabawy integrujące uczestników spotkania.

Projekt ,,Budowa altany rekreacyjno – edukacyjnej wraz z wyposażeniem” wynika z realnych potrzeb i z całą pewnością wzbudził duże zainteresowanie lokalnej społeczności, a jego realizacja pozwoli zminimalizować słabe strony na  obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

  • IMG_20190502_113749
  • IMG_20190531_171436
  • IMG_20190603_091339