Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Budowa placu zabaw w miejscowości Obrębizna

24/04/2020
Budowa placu zabaw w miejscowości Obrębizna

Projekt grantowy: „Budowa placu zabaw w miejscowości Obrębizna”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji  międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej.

Zakres realizacji:

Prace nad realizacją projektu budowy placu zabaw rozpoczęły się w marcu 2019 roku. W maju na terenie świetlicy sołeckiej w Obrębiźnie zamontowane zostały urządzenia placu zabaw. Dwa tygodnie później dokonany został odbiór urządzeń przez zarząd stowarzyszenia i przedstawiciela wykonawcy. Została też zakupiona i zamontowana ławka parkowa.

26 maja zorganizowano piknik inauguracyjny placu zabaw. Z okazji otwarcia zostały posadzone pamiątkowe drzewa – wierzba Pendula oraz dąb. Atrakcją dla dzieci była darmowa przejażdżka konna. W pikniku wzięło udział ok. 150 osób, a wydarzenie było promowane na Facebooku i na stronie internetowej gminy Turek.

Założone cele operacji zostały osiągnięte. Sołectwo otrzymało miejsce rekreacji i wypoczynku, a mieszkańcy obszaru LGD miejsce na bezpieczne spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny, całymi rodzinami. Nowo powstały plac zabaw to również miejsce integracji międzypokoleniowej. Plac zabaw stał się też miejscem odpoczynku dla spędzających aktywnie czas wolny na szlaku pieszo – rowerowym i konnym jaki przebiega przez sołectwo. Nowo powstałe miejsce rekreacyjne sprzyja też budowaniu tożsamości lokalnej na obszarze LGD. Urządzenia placu zabaw zostały przyjęte przede wszystkim przez dzieci z wielką radością. W przyszłości planuje się stworzyć kolejne miejsce rekreacyjne typu siłownia zewnętrzna i boisko.

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Nasza Obrębizna”

Termin realizacji:

Miejsce realizacji: Obrębizna – gmina Turek

Kwota pomocy: 29 474,00 zł

  • 100_6382 rrr
  • 100_6384 rrr
  • 100_6387 rrr
  • 100_6392 rrr
  • 100_6396 rrr
  • 100_6399 rrr
  • 100_6402 rrr
  • 100_6403 rrr
  • 100_6405 rrr