Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Budowanie postaw aktywności ekologicznej

07/04/2020
Budowanie postaw aktywności ekologicznej

Projekt grantowy:  ,,Budowanie postaw aktywności ekologicznej”

 

Cel ogólny LSR:

Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru.

Przedsięwzięcia LSR:

Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne ( w oparciu o zasoby : naturalne, kulturalne, rekreacyjne)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji ,,Budowanie postaw aktywności ekologicznej” obejmował w ramach przedsięwzięć edukacyjnych organizację warsztatów. Warsztaty przeprowadzili pracownicy Nadleśnictwa. Beneficjentom przekazano informacje o funkcji drzew i lasu, a także o zachowaniu w miejscach, bez których świat nie jest w stanie istnieć. Cała oprawa warsztatu podniosła świadomość ekologiczną beneficjentów. W ramach projektu została przeprowadzona akcja sprzątania terenu objętego projektem, tj. terenu należące do DPS i do niego przylegających oraz brzegu zbiornika Jeziorsko. Udział w akcji wzięli wszyscy beneficjenci projektu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Piekarach. Przeprowadzone zostały warsztaty z przygotowania prac ,,Pomysł na odpady”. Zwiększyły one wiedzę i umiejętności wtórnego wykorzystania odpadów. Ten element warsztatów poprowadzili instruktorzy i terapeuci DPS. Zorganizowane zostały również zajęcia edukacyjne związane z segregacją odpadów. Szczególnie ten temat był bardzo interesujący dla uczestników. Mimo wielu informacji dotyczących segregacji zagadnienie to ciągle potrzebuje naszej uwagi. Przeprowadzono również spotkanie integracyjne, podczas którego podsumowano zdobyte  umiejętności i wiedzę dotyczącą środowiska. Przez cały czas trwania projektu była prowadzone kampania informacyjno – promocyjna.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej „RAZEM”

Termin realizacji: czerwiec 2018r- wrzesień 2018 r.

Miejsce realizacji: Skęczniew – gmina Dobra

Kwota pomocy: 23 655,00 zł

 

 • 20190221_104741
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA