Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Ćwiczenie czyni mistrza – aktywni szadowiacy

04/03/2019
Ćwiczenie czyni mistrza – aktywni szadowiacy

Projekt grantowy: „Ćwiczenie czyni mistrza – aktywni szadowiacy”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku Stowarzyszenia jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie przez Stowarzyszenie wraz ze społecznością lokalną planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego i poszerzającego działalność NGO. Ponadto miały miejsce dwa otwarte szkolenia dla liderów organizacji oraz  mieszkańców. Pierwsze szkolenie dotyczyło metod pozyskiwania funduszy oraz pisania wniosków unijnych. Natomiast tematem drugiego szkolenia, które miało miejsce z trenerem było przedstawienie sposobów zachęcenia społeczeństwa do ćwiczeń. W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń tj.: laptopa z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora, ekranu projekcyjnego oraz sprzętu sportowego tj.: kijków do nordic walking i karimat do ćwiczeń. Ponadto w ramach grantu wdrożony został pakiet marketingowy i promocyjny tj.: opracowanie logo Stowarzyszenia „Szadowiacy”, zakup baneru z logo, roll-upu, folderów, długopisów z nadrukiem i pendrivów.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Szadowiacy

Termin realizacji: 1.01.2018 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Szadów Pański, Szadów Księży – Gmina Turek

Kwota pomocy: 11 999,44 zł

  • DSC_1034
  • DSC_1035
  • DSC_1067
  • 20180622_182442
  • DSC_1069
  • DSC_1025
  • P1110405
  • DSC_1079
  • DSC_1074