Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Dajmy sobie szansę na lepsze życie – w zgodzie z naturą i tradycją”

26/01/2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Projekt grantowy: „Dajmy sobie szansę na lepsze życie – w zgodzie z naturą i tradycją”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja „Dajmy sobie szansę na lepsze życie – w zgodzie z naturą i tradycją.” jest zgodna z celami – głównym i szczegółowym LSR ponieważ wszystkie działania przewidziane w operacji przyczyniły się do budowania tożsamości lokalnej oraz włączenia społecznego na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. a w szczególności zwiększona została integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności.

Nastąpiło również znaczne wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

Operacja obejmowała cykl warsztatów kulinarno-ogrodniczych, które koncentrowały się wokół zagadnienia zdrowej, naturalnej kuchni, powrotu do kulinarnych korzeni połączone z warsztatami ogrodnictwa – założony został tradycyjny „przydomowy ogródek/warzywniak”. Podczas wszystkich warsztatów, które w głównej mierze skierowane były do wychowanków domów dziecka z obszaru działalności LGD, dzieci uczone były jak zdrowo się odżywiać, jak samodzielnie przygotowywać posiłki z tego, co można znaleźć na polu, łące czy w ogródku. Dużym urozmaiceniem warsztatów było założenie przydomowego ogródka/warzywniaka na terenie Domu Dziecka i Młodzieży w miejscowości Kaczki Średnie. Dzieci i młodzież uczestniczące w warsztatach nauczyły się jak od początku do końca zaplanować, założyć, dbać oraz czerpać z przydomowego ogródka. Umiejętność taka może się okazać bardzo przydatną w samodzielnym życiu wychowanków. Dodatkową wartością przekazaną podczas warsztatów była nauka odpowiedzialności za raz stworzone „dzieło”, troska o dobro wspólne oraz kontynuacja charakterystycznej dla wiejskich terenów tradycji przygotowywania zapasów na zimę.   Drugi etap realizowanej operacji to wydanie publikacji dotyczącej historii pieczy zstępczej/instytucji domów dziecka na terenie obszaru działalności LGD. Naturalnym jest fakt, że człowiek żyje w rodzinie – ma bliskich, na których może liczyć, dom, swoją bezpieczną przystań. Niestety często zapominamy o młodych ludziach, dzieciach, które pozbawione są tych elementów. Dla takich dzieci to dom dziecka jest ich domem a inni wychowankowie i wychowawcy członkami rodziny. Grantobiorca  od 2001 roku prowadzi Dom Dziecka i Młodzeży kiedyś w Turku a od kilku lat w Kaczkach Średnich. Wydanie publikacji przedstawiającej instytucję domu dziecka przyczyniło się do zwiększenia świadomości mieszkańców obszaru nt istoty funkcjonowania domów dziecka a także rodziny jako takiej.

 

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”

Termin realizacji: czerwiec- grudzień 2021 r.

Miejsce realizacji: Kaczki Średnie, gmina Turek

Kwota pomocy: 19 000, 00 zł

  • IMG_2456
  • DSC_0144
  • DSC_0101