Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Dla Dobra Sprawy – projekt finansowany z KSOW

30/07/2016

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Dla dobra sprawy” – stworzenie modelowego systemu rozwiązań współpracy na rzecz seniorów w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017.

Założeniem projektu jest wyłonienie z każdej z dziewięciu gmin członkowskich, aktywnych seniorów – liderów (jedna osoba z jednej gminy), którzy przy współpracy z GOPS będą docierać do osób starszych – wykluczonych z aktywnego życia społecznego, by podczas prowadzonych w przyjacielskiej atmosferze spotkań, rozmawiać o ich problemach i potrzebach, organizować grupy samopomocowe oraz inicjować działania na ich rzecz. Wynikiem podjętych kroków będzie opracowanie raportu, który stanowić będzie podstawę i inspirację do działań różnych środowisk i organizacji (także NGO ubiegających się o wsparcie w ramach programu LEADER) na rzecz rozwiązywania problemów osób starszych.

Aby liderzy z każdej gminy mogli właściwie realizować swoje zadania, organizowane będą dla nich szkolenia, warsztaty oraz wyjazd studyjny, pokazujące m.in. sposoby nawiązywania kontaktu z osobami wykluczonymi, sposoby mówienia o swoich emocjach i potrzebach oraz metody przełamywania barier.