Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

,,Dobrze nam razem”

26/01/2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt grantowy: ,,Dobrze nam razem”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizatorzy zadania od początku mieli na uwadze zwiększenie tożsamości lokalną uczestników projektu, którzy poprzez wspólne działania mogli się lepiej poznać, zintegrować i w miłej atmosferze realizować przygodę  z projektem, którego celem było rozwinięcie kompetencji kulturalnych, społecznych osobistych, a co najistotniejsze ekspresji kulturalnej i  budowanie więzi z pozostałymi mieszkańcami. Jest to tym bardziej ważne, iż bardzo dużo uczestników projektu mieszkańcy  Domu Pomocy Społecznej  to osoby, które ze względów chorobowych zostali przeniesieni do Powiatu Tureckiego czasami z odległych miejsc w Polsce. Dlatego tym bardziej ważne były działania ukierunkowane na budowaniu w nich tożsamości lokalnej i prowadzenie działań włączających do społeczności lokalnej.

Zainicjowana przestrzeń służyła temu aby uczestnicy, reprezentanci różnych pokoleń mieli okazje ze sobą współpracować, rozmawiać a przy okazji  zainicjować nawyk aktywności fizycznej dodatkowo  wymieniać się doświadczeniem oraz nabywać umiejętności, które niezależnie od wieku, choroby czy statusu materialnego, pomogą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalno-społecznym swojej małej ojczyzny. Dzięki realizacji projektu ukazano, że potrzeba wymiany międzypokoleniowej z udziałem członków rodzin jest bezcenna dla wszystkich. Dodatkowo udział w projekcie beneficjentów, którzy są  chorzy pozwoliło na obycie się z osobami chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi.

Ponadto dzięki realizacji operacji wzmocnił się kapitał społeczny naszego obszaru, bowiem uczestnicy projektu nabyli nowe umiejętności. Dodatkowo warsztaty ekologiczne pozwoliły na nabycie wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

  1. Rekrutacji beneficjentów została przeprowadzona w czerwcu. Miała charakter otwarty i była podana do publicznej informacji.
  2. Warsztaty sportowe na terenie zorganizowanego miejsca w celu integracji.

Podczas warsztatów zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem umiejętności  beneficjentów. Uczestnicy zostali wyłonieni zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami zdrowotnymi. Były to zajęcia gry w piłkę nożną, tenisa, badmintona, siłowni zewnętrznej, nordic walking, Takich spotkań podczas trwania projektu odbyło się 6, każde po ok. 3 godzin na terenie DPS.   Każde spotkanie zostało oprawione muzyką, napojami i  poczęstunkiem. Prowadzący to specjaliści zatrudnieni w DPS. Warsztaty  miały charakter otwarty. Podczas spotkań były prowadzone rozmowy na temat zdrowego stylu życia. Liczba osób, która wzięła udział w warsztatach to 600.

3 Spotkanie integracyjne.  Podsumowaniem było spotkanie integracyjne gdzie zostały przeprowadzone działania na siłowni zewnętrznej. Dodatkowo ze względu na dużą ilość uczestników spotkania odbyły się inne zajęcia sportowe tj. rozgrywki w piłkę nożną, zbijaka oraz różnego rodzaju zabawy  ruchowe. Był to czas pokazania nowej oferty spędzania czasu wolnego dla członków rodzin ale i  refleksji ale  przede wszystkim rozmów na temat potrzeb kontynuacji spotkań. Również to czas wspólnego spędzenia czasu ze społecznością lokalną, gdzie dodatkowo poza aspektem integracji międzypokoleniowej rodzinnej pokazaliśmy również osoby chore psychicznie – są to wartościowe osoby, których nie należy się bać i nie należy ich odrzucać . Poza elementami ruchowymi odbyła się  wspólna zabawę i wspólne grillowanie .

Dodatkowo zajęcia  o tematyce ,, Oszczędzaj wodę” przeprowadził wieloletni pracownik gospodarki komunalnej .

Udział wzięli wszyscy beneficjenci projektu, partnerzy, rodziny, społeczność lokalna – to spotkanie otwarte. W spotkaniu udział wzięło ok 400 osób.

  1. Prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej projektu – Każde działania były promowane poprzez zamieszczanie na stronach Domu Pomocy Społecznej oraz FB, stronach Powiatu Tureckiego czy lokalnych portalach internetowych artykułów o realizowanym projekcie i dokumentacji fotograficznej.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej ,,RAZEM”

Termin realizacji: czerwiec-sierpień 2021

Miejsce realizacji:  Skęczniew, gmina Dobra

Kwota pomocy: 20 000,00 zł

  • 241043986_538278717382603_5056871251177304472_n
  • IMG_20210720_140832