Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

DOM wiedzy, pasji i talentu

17/01/2019
DOM wiedzy, pasji i talentu

Projekt grantowy: „DOM wiedzy, pasji i talentu”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia więzi społecznych oraz zwiększenia przynależności do lokalnej wspólnoty. Ponadto miała na celu podniesienie kompetencji i wiedzy członków Stowarzyszenia jak i społeczności lokalnej.

Zakres realizacji:

W ramach operacji powstał plan działania Stowarzyszenia na następne lata. Głównym jego celem była  praca z osobami z grupy wykluczonych – seniorów.  Zostało zorganizowane szkolenie informatyczne poszerzające wiedzę z zakresu programów komputerowych. Odbyło się również szkolenie z zakresu animacji i techniki włączenia do działania jak największej grupy seniorów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia oraz lokalna społeczność. W zakres operacji wchodził również zakup dwóch namiotów oraz pakietu promocyjnego w postaci kamizelek odblaskowych i koszulek.

Grantobiorca: Stowarzyszenie DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa

Termin realizacji: 1.12.2017 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Dobrów – Gmina Kościelec

Kwota pomocy: 12 000,00 zł

  • DSC03724
  • DSC04152
  • DSC03720
  • DSC03751
  • DSC03854
  • IMG_1249
  • DSC03754