Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Edukacja i integracja

17/01/2019

Projekt grantowy: „Edukacja i integracja”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego liderów i członków NGO. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego działania NGO. Zostały zorganizowane dwa szkolenia, które były warsztatem pisania projektów i źródła pozyskiwania funduszy na działania społeczne dla członków Stowarzyszenia. Ponadto w ramach projektu miało miejsce szkolenie z zakresu danych osobowych, którego celem było uświadomienie o zagrożeniach związanych z udostępnianiem danych osobowych.

W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń tj.: laptopa wraz z oprogramowaniem, drukarki, flipcharda, szafki zamykanej na sprzęt, aparatu fotograficznego oraz pakietu promocyjnego w postaci roll – upu, folderów reklamowych, długopisów oraz notesów.

Grantobiorca: Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą

Termin realizacji: 1.02.2018 – 30.05.2018

Miejsce realizacji: Skarżyn – Gmina Kawęczyn

Kwota pomocy: 12 200,71 zł