Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Folklor łączy pokolenia – warsztaty wokalno – taneczne i przegląd folklorystyczny

04/03/2019
Folklor łączy pokolenia – warsztaty wokalno – taneczne i przegląd folklorystyczny

Projekt grantowy: „Folklor łączy pokolenia – warsztaty wokalno – taneczne i przegląd folklorystyczny”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru LGD. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  niewielką liczbę działań w zakresie form aktywizacji czy  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, a także odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Jednocześnie zniwelowanie słabych stron nastąpiło poprzez wykorzystanie mocnych stron obszaru LGD tj. istniejących zespołów ludowych. Ponadto realizacja operacji miała na celu odwołanie się do tradycji i kultur lokalnych w formie wielkopolskiego folkloru. Poprzez realizację zadań poprawiła się dostępność do ciekawych form spędzania czasu wolnego. W projekcie grantowym wykorzystane zostały również ośrodki bardziej rozwinięte – współpraca z doświadczonymi osobami, w celu umożliwienia mieszkańcom obszarów wiejskich LGD skorzystania z dobrodziejstw na co dzień dostępnych jedynie w aglomeracjach miejskich. Ponadto dzięki projektowi zaktywizowano społeczność wokół ochrony dziedzictwa narodowego i lokalnego związanego z obszarem LGD. Dodatkowo dzięki realizacji grantu uczestnicy podnieśli swoje umiejętności taneczne jak i głosowe.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację warsztatów tanecznych i wokalnych w zakresie wielkopolskiego tańca – folkloru. Uczestnikami projektu były dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzież ze szkół średnich oraz grupa dorosłych. Podczas warsztatów uczestnicy poznali kulturę wielkopolską poprzez tańce, zabawy, przyśpiewki ludowe z naszego regionu, podnieśli swoje umiejętności taneczne i nauczyli się tradycyjnego tańca wielkopolskiego. Ponadto w ramach grantu miał miejsce Przegląd Zespołów Dziecięcych, który był podsumowaniem zajęć warsztatowych. Aby pokazać, że folklor jest dobry dla wszystkich i łączy pokolenia uczestnikami Przeglądu były nie tylko dzieci, ale także młodzież i dorośli. W zakres operacji wchodził również zakup mikrofonów i strojów tj.: spodni, czepców i butów ludowych. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci zakupu koszulek, baneru, plakatów oraz upominków dla uczestników Przeglądu w postaci słodyczy, statuetek i dyplomów.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu

Termin realizacji: 1.07.2018 – 31.10.2018

Miejsce realizacji: Dobrów – gmina Kościelec

Kwota pomocy: 10 703,20 zł

 • 43447401_2118732561725208_350884963928768512_n
 • 43466812_2118733738391757_1321034912643416064_n
 • 43509294_2118733128391818_3692621883905146880_n
 • 43487657_2118735065058291_4928167843343630336_n
 • 43504151_2118734758391655_5489869511765000192_n
 • 43515929_2118732498391881_1911976812905234432_n
 • 43527325_2118732921725172_5619233183691177984_n
 • 43532548_2118733211725143_7402815067428749312_n
 • 43563920_2118732828391848_3115406810790494208_n
 • 43604444_2118732451725219_3732904412239101952_n
 • 43576883_2118733511725113_1537905120136658944_n
 • 43624159_2118732325058565_610059134703763456_n
 • 43638991_2118734328391698_8208916386630598656_n
 • 45008455_2129107274021070_8773398049943715840_n
 • 43652043_2118733031725161_465833329745199104_n
 • 45002899_2129106780687786_4613720840788246528_n
 • 44976715_2129106960687768_4541422011322204160_n
 • 45023292_2129106454021152_7489598343388069888_n
 • 45030915_2129107130687751_911121219573514240_n
 • 45083836_2129106814021116_8252282276281319424_n
 • 45035076_2129107037354427_1287497686282403840_n
 • 45083863_2129105887354542_7003347082715070464_n
 • 45131923_2129105967354534_6182992558059159552_n
 • 45087149_2129107294021068_5135416666963836928_n
 • 45176897_2129106170687847_5243302809465520128_n
 • 52987233_2201986290066501_7736542573312868352_n
 • 45179542_2129107114021086_6044126477149011968_n
 • 53160296_2201986173399846_6751946974544527360_n