Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Integracja przez śpiew i taniec”

06/12/2021
„Integracja przez śpiew i taniec”

Projekt grantowy: „Integracja przez śpiew i taniec

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze  LGD jest niska świadomość istnienia lokalnych zasobów kulturowych i ich słabe wykorzystanie przez organizatorów wydarzeń kulturalnych. Celem projektu grantowego było zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD, a szczególnie młodzieży poprzez zorganizowanie warsztatów wokalnych. W trakcie spotkań uczestnicy poznawali folklor różnych regionów Polski w zakresie śpiewu.

Zakres realizacji:

Operacja „Integracja przez śpiew i taniec” skierowana była do przede wszystkim do młodzieży z rejonu LGD T.U.R. W zrealizowanych warsztatach wokalnych uczestniczyła dwudziestoosobowa grupa młodzieży w wieku 14-19 lat, która zapoznała się z technikami tzw. białego śpiewu. Zajęcia poprowadziła Joanna Gogulska, założycielka Akademii Wokalno-Scenicznej mieszczącej się w Turku. Kolejne spotkania miały miejsce 25 i 26 maja oraz 2, 24 i 25 czerwca. Po ostatnich zajęciach w dniu 25 czerwca br. miał miejsce krótki koncert podsumowujący dla pracowników i uczniów zgromadzonych w auli ZSRCKU w Kościelcu. Zaprezentowane zostały piosenki ludowe w oryginalnych aranżacjach oraz wystąpił ZTL „Kościelec”. Po koncercie wykonawcy otrzymali pamiątkowe upominki i dyplomy, a wszyscy goście zostali zaproszeni do słodkiego bufetu z kawą, herbatą i ciastem.

Realizacja zadania wiązała się również z zakupem dwóch kolumn nagłaśniających, których parametry pozwoliły na przeprowadzenia warsztatów wokalnych oraz zorganizowanie koncertu. Wybrano aktywne kolumny głośnikowe ELECTRO VOICE EKX 12P wyposażone  w 12″ głośnik niskotonowy i 1″ głośnik wysokotonowy z wbudowanym wzmacniaczem o mocy 1500W, które mogą współpracować z zakupionym w poprzednim projekcie mikserem.

Dla uczestników warsztatów wokalnych zakupiono pamiątkowe upominki, tj.  słuchawki nauszne JBL T500, które wybrano ze względu na wysoką jakość dźwięku. Realizując operację przyjęto założenie, że jej kontynuacją będzie współpraca młodych wokalistów z Zespołem Tańca Ludowego „Kościelec”, a zdobyte umiejętności wokalne nadal będą rozwijane.

Zrealizowany projekt był kolejną propozycją rozwoju artystycznego mieszkańców naszego regionu. Dla promocji podjętych działań na bieżąco zamieszczano informacje w mediach społecznościowych i oficjalnych stronach internetowych  Gminy Kościelec oraz Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”.

 

 

Grantobiorca: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2021r.

Miejsce realizacji: Kościelec, gmina Kościelec

Kwota pomocy: 11 801,00

  • kościelec