Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Kościeleckie dziedzictwo – zachowajmy nasze skarby dla potomnych

07/04/2020

Projekt grantowy: „Kościeleckie dziedzictwo – zachowajmy nasze skarby dla potomnych”

Cel ogólny LSR:

Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru.

Przedsięwzięcia LSR:

Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturalne, rekreacyjne)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią.

Zakres realizacji:

Operacja „Kościeleckie dziedzictwo –  zachowajmy nasze skarby dla potomnych” miała za zadanie zapoznać szeroki krąg odbiorców z zasobami historycznymi i przyrodniczymi gminy Kościelec. W tym celu poprzez plakaty i stronę internetową ztlkoscielec.pl osoby zainteresowane projektem zostały zaproszone na prelekcję „Kościeleckie dziedzictwo”, którą w dniu 29 listopada 2018 roku w budynku ZSRCKU w Kościelcu przeprowadziła pani Bogumiła Sawicka – nauczyciel historii i miejscowa regionalistka oraz pan Marek Nejman – przyrodnik, aktywnie działający na rzecz ochrony przyrody. Z grona obecnych na sali osób wyłonił się zespół redakcyjny publikacji oraz ochotnicy do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej, podczas której uczestnicy ubrani w stroje ludowe zaprezentowali wpisane do odpowiednich rejestrów obiekty historyczne i przyrodnicze z terenu gminy Kościelec. Sesję przeprowadził pan Jerzy Sznajder z firmy „Youreck Studio” wybrany ze względu na korzystną cenowo ofertę oraz dyspozycyjność. Sesja objęła następujące obiekty w Kościelcu: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, figurę św. Jana Nepomucena w parku przy kościele,   pałac rodziny Kreutzów, zajazd pocztowy oraz okoliczne pomniki przyrody. W kolejnym dniu uczestnicy odwiedzili kościół parafialny i kaplicę św. Bogumiła w Dobrowie oraz kościół w Białkowie Kościelnym. Uwiecznione zostały również kolejne obiekty przyrodnicze.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy Zespole Szkół Rolniczego CKU w Kościelcu

Termin realizacji: Listopad 2018r – kwiecień 2019r.

Miejsce realizacji: Kościelec  – gmina Kościelec

Kwota pomocy: 8786,00