Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Kształcenie – Aktywizacja – Rozwój

04/03/2019
Kształcenie – Aktywizacja – Rozwój

Projekt grantowy: „Kształcenie – Aktywizacja – Rozwój”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego działania NGO na następne lata. Ponadto uwzględniał organizację dwóch szkoleń dla członków Stowarzyszenia. Tematem pierwszego szkolenia były podstawy prawne funkcjonowania NGO, nowe regulacje prawne dotyczące bieżącej działalności stowarzyszenia oraz akty prawa wewnętrznego. Natomiast drugie szkolenie odbyło się w temacie edukacji sportowej. Na tym szkoleniu członkowie zdobyli podstawowe umiejętności gry badminton. Szkolenie poprowadzili wykwalifikowani  instruktorzy w/w gry. Dzięki odbytemu szkoleniu NGO planuje dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców jaką są lokalni mieszkańcy. Ponadto zamierza upowszechnić aktywność sportową w dyscyplinie jaką jest badminton poprzez utworzenie oferty zajęć. W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia tj.: rakiet, lotek i siatki do badmintona. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci koszulek.

Grantobiorca: Uczniowski Klub Sportowy ISKRA przy Szkole Podstawowej w Sarbicach

Termin realizacji: 1.12.2017 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Sarbice – Gmina Przykona

Kwota pomocy: 12 000,00 zł

 

  • DSCN0359
  • DSCN9746
  • DSCN0351
  • DSCN0444
  • DSCN0385
  • DSCN0380
  • DSCN0401