Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Kultura dla pokoleń”

06/12/2021
„Kultura dla pokoleń”

Projekt grantowy: „Kultura dla pokoleń

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój usług w zakresie kultury

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze  LGD jest niska świadomość istnienia lokalnych zasobów kulturowych i ich słabe wykorzystanie przez organizatorów wydarzeń kulturalnych. Celem projektu grantowego było zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD, poprzez upamiętnienie ważnego wydarzenia z życia wsi z obszaru LGD TUR. Operacja stanowi ukłon w kierunku kultury i historii związanej z miejscowością Krwony w gminie Brudzew, a dokładniej z tutejszą szkoła podstawową, która obecnie zaadaptowana została na potrzeby działalności trzech organizacji: Fundacji ze Smakiem, Stowarzyszenia TUR oraz Spółdzielni Socjalnej „ Powrócisz tu”. Poprzez artystyczną formę wyrazu, tzw. sztukę uliczną upamiętniono obiekt, w którym znajduje się siedziba ww. organizacji, zamieszczając na jednej ze ścian budynku mural.

Zakres realizacji:

W ramach projektu wykonany został mural upamiętniający fakt istnienia szkoły podstawowej w obecnej siedzibie Fundacji ze Smakiem w Krwonach 32. Zgodnie z założeniami projektu wykonanie muralu poprzedziły prace remontowo-budowlane, tj. docieplenie ściany, tynkowanie i malowanie.

Mural przedstawia uczniów pierwszej w historii szkoły ósmej klasy. W wyborze zdjęcia i dotarciu do osób na nim się znajdujących wspomógł Fundację Wójt Gminy Brudzew – Cezary Krasowski, który osobiście zaangażował się w promocję projektu pośród mieszkańców, działaczy i liderów gmin członkowskich. Pomysłodawcom muralu zależało, aby zdjęcie, które będzie jego pierwowzorem odnosiło się do ważnego wydarzenia z życia szkoły. Uznano, że pierwsi uczniowie szkoły, którzy po reformie oświatowej zobligowani byli do ukończenia ośmiu klas (a nie siedmiu), będą stanowić najbardziej reprezentatywną grupę, która upamiętniać będzie nie tylko fakt istnienia przez kilkadziesiąt lat samej szkoły, ale także ważne zmiany w systemie edukacji w naszym kraju.

Pomysłowi wykonania muralu przyświecał jeden cel – oddanie czci temu miejscu, a w szczególności hołdu uczniom i kadrze nauczycielskiej szkoły. Dla Fundacji ze Smakiem to także forma zbliżenia się do lokalnej wspólnoty, zainicjowania w budynku po byłej szkole,  w którym dziś mieści się siedziba Fundacji, Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. i Spółdzielni Powrócisz tu – współpracy i integracji mieszkańców wszystkich gmin.

Uroczystość odsłonięcia muralu upamiętniającego fakt istnienia w Krwonach Szkoły Podstawowej miała miejsce w dniu 27 lipca 2021 r. Dzięki wsparciu w zakresie promocji niniejszego przedsięwzięcia na uroczystość przybyli przedstawiciele gmin członkowskich LGD TUR, mieszkańcy gminy Brudzew oraz osoby widniejące na zdjęciu.

Autorem muralu jest znany w kraju artysta Arkadiusz Andrejkow. Dzięki zakupionemu aparatowi wykonano zdjęcia artysty przy pracy oraz samej uroczystości i muralu.  Zakupiony aparat pozwolił na promocję projektu w Internecie.

Grantobiorca: Fundacja ze Smakiem

Termin realizacji: kwiecień – sierpień 2021

Miejsce realizacji: Krwony, gmina Brudzew

Kwota pomocy: 7000,00 zł

  • fundacja