Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozwój gospodarczy i promocja przedsiębiorczości

01/08/2017
Rozwój gospodarczy i promocja przedsiębiorczości

W ramach realizacji Celu ogólnego 1 Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowane są projekty, które służą rozwojowi gospodarczemu i promocji przedsiębiorczości na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel ogólny 1 obejmuje następujące cele szczegółowe:

  1. Stworzenie warunków dla rozwoju i inkubowania przetwórstwa spożywczego, dywersyfikacji prowadzonej działalności w środowisku producentów rolnych i mieszkańców obszaru LGD
  2. Rozwój kompleksowych metod współpracy przedstawicieli różnych sektorów i branż w zakresie dostosowywania kadr dla potrzeb lokalnego rynku pracy
  3. Promocja zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi

W tym miejscu na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy dostępnych za pośrednictwem naszego LGD i które realizują Cel ogólny 1 naszej strategii.