Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Na Folwarku zdrowo i bezpiecznie

04/03/2019
Na Folwarku zdrowo i bezpiecznie

Projekt grantowy: „Na Folwarku zdrowo i bezpiecznie”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował urządzenie miejsca do ćwiczeń na zewnątrz dla osób z różnych grup społecznych mającego na celu stworzenie warunków do podejmowania aktywności sportowej bez konieczności dojazdu i bez ponoszenia kosztów biletów wstępu do siłowni czy klubów. Dzięki realizacji operacji miały miejsce zajęcia z instruktorem fitnessu, których celem było zachęcenie osób z różnych grup społecznych do aktywnego spędzania czasu i dbania o zdrowie. W ramach grantu odbyło się także spotkanie z policjantem dla lokalnych mieszkańców, którego celem było zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym (zasady uczestnictwa w ruchu drogowym jak i zagrożenia ze strony różnych oszustów). Ponadto projekt obejmował spotkanie z dietetykiem podczas, którego zostały przedstawione sposoby odżywiania przed i po treningu. Kolejnym przedsięwzięciem w ramach grantu był wyjazd do Ciechocinka. Wyjazd obejmował zajęcia gimnastyki w parku, spacer w parku tężni, odpoczynek i relaks, zwiedzanie miasta i wizytę w pijalni wód. Właściwości leczniczych tężni solankowych pozwoliły zrelaksować ciała i umysły uczestników wyjazdu i poprawić kondycję fizyczną. W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz z montażem. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci zakupu odblasków, koszulek, ulotek i baneru oraz rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Folwarczanie

Termin realizacji: 20.09.2017 – 31.07.2018

Miejsce realizacji: Dziadowice – Folwark – gmina Malanów oraz wyjazd do Ciechocinka

Kwota pomocy: 22 411,82 zł

 • DSC_0130
 • DSC_0127
 • 1920x1200 (2)
 • DSC_0141
 • DSC_0148
 • DSC_0724
 • DSC_0613
 • DSC_0608
 • DSC_0142
 • DSC_0762
 • DSC_0809
 • DSC_0775
 • SAM_5000