Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Na tradycyjne i zdrowe gotowanie zapraszają Folwarczanie

17/01/2019
Na tradycyjne i zdrowe gotowanie zapraszają Folwarczanie

Projekt grantowy: „Na tradycyjne i zdrowe gotowanie zapraszają Folwarczanie”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego liderów i członków NGO, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku Stowarzyszenia jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty.

Zakres realizacji:

Operacja obejmowała opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego na następne lata działalności. Odbyły się otwarte warsztaty kulinarne tradycyjnej kuchni regionalnej z animatorem kulinarnym. W warsztatach wzięli udział zarówno członkowie Stowarzyszenia jak i lokalna społeczność. Ponadto odbyło się spotkanie z dietetykiem mające na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowego sposobu odżywiania.

W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń tj.: laptopa, kuchni gazowo – elektrycznej, stołu centralnego z półką, tablicy sucho ścieralnej, robota kuchennego wielofunkcyjnego, drobnych akcesoriów kuchennych oraz pakietu promocyjnego w postaci fartuchów. Wiedza oraz zaplecze w postaci w/w sprzętu, stanowi podstawę do większego zaangażowania w działania podejmowane przez Stowarzyszenie ( m.in. organizację Dnia Dziecka, Dnia Seniora itp.).

Grantobiorca: Stowarzyszenie Folwarczanie

Termin realizacji: 1.12.2017 – 31.03.2018

Miejsce realizacji: Dziadowice – Folwark – Gmina Malanów

Kwota pomocy: 11 426,75 zł

  • diet 4
  • diet
  • kuli 12
  • kuli 11
  • kuli 22
  • kuli 9
  • diet5
  • kuloi 25