Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Nad Wartę warto – wydanie i promocja publikacji zwiększającej świadomość ekologiczną mieszkańców terenu działania T.U.R

07/04/2020
Nad Wartę warto – wydanie i promocja publikacji zwiększającej świadomość ekologiczną mieszkańców terenu działania T.U.R

Projekt grantowy: ”Nad Wartę warto – wydanie i promocja publikacji zwiększającej świadomość ekologiczną mieszkańców terenu działania T.U.R”

 

Cel ogólny LSR:

Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru

Przedsięwzięcia LSR:

Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturalne, rekreacyjne)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną, a także niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody, zasoby kulturowe i historyczne), tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki oraz rekreację (zbiorniki wodne). Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy, jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Chcemy więc w swoich działaniach pokazać jaki wpływ na te problemy ma człowiek. Naszym zadaniem jest uświadomić mieszkańców co posiadają i jak mogą o to dbać oraz jakie korzyści mogą czerpać z zachowania wartości przyrodniczych regionu, będących naszym dziedzictwem lokalnym.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji Nad Wartę warto – wydanie i promocja publikacji zwiększającej świadomość ekologiczną mieszkańców terenu działania T.U.R.” obejmował w ramach przedsięwzięć opracowanie i wydanie publikacji oraz organizację spotkań autorskich przyczyniające się do przybliżenia mieszkańcom stanu środowiska naturalnego gminy Kościelec i zagrożeń, na które jest narażona. Z rozmów z mieszkańcami wynikało, że posiadają małą wiedzę na ten temat.  Przekazanie tych informacji w atrakcyjny sposób zaspokoiło potrzeby lokalnej społeczności w tej dziedzinie. Wskazanie mieszkańcom sposobów zapobiegania niszczeniu dóbr naturalnych i możliwości ich chronienia, przyczyniło się do poruszenia problemu jakim jest zachowanie dziedzictwa lokalnego i w sposób bezpośredni przyczyniło się do dbania o dziedzictwo lokalne. Odbyły się dwa spotkania autorskie, podczas których mieszkańcy terenu działania T.U.R.-a zapoznali się z bogactwem zasobów przyrodniczych doliny Warty i problemami związanymi z ich ochroną. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali bezpłatnie promowaną publikację. Dalsze rozpowszechnianie publikacji polegało na przekazaniu jej do szkolnych bibliotek na terenie gminy Kościelec, Urzędu Gminy w Kościelcu, LGD T.U.R, członkom rodziny i znajomym.

Grantobiorca: Magdalena Nejman

Termin realizacji: Listopad 2018r.- kwiecień 2019 r.

Miejsce realizacji: Kościelec  – gmina Kościelec

Kwota pomocy: 7440,00

  • DSCN9128
  • DSCN9131
  • All-focus
  • DSCN9102
  • DSCN9120
  • DSCN9096
  • DSCN9090
  • DSCN9094