Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym

07/04/2020
Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym

Projekt grantowy: „ Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym”

 

Cel ogólny LSR:

Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru.

Przedsięwzięcia LSR:

Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby : naturalne, kulturalne, rekreacyjne)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Park w Malanowie jest bogatą częścią przyrodniczą naszego obszaru, w ramach tej operacji odmieniono to miejsce pod względem estetycznym i użytkowym. Nowe sprzęty i materiały edukacyjne, które zwiększają świadomość ekologiczną mieszkańców nie tylko poprawiają wartości estetyczne tego parku, ale zachęcają też dzieci i młodzież z obszaru LGD do odwiedzania tego miejsca.

Zakres realizacji:

Poprzez zrealizowanie operacji pn. „Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym” w parku w Malanowie powstała ścieżka edukacyjna. Poszczególne elementy ścieżki poprawiły walory estetyczne i użytkowe parku w Malanowie. Odnowiony park wraz z ścieżką edukacyjną zwiększy walory turystyczne i wypoczynkowe naszego regionu. Przebywanie w tak przyjaznym, naturalnym środowisku zwiększa świadomość ekologiczną mieszkańców i pokazuje  jak niezwykle istotne jest wykorzystanie naturalnych zasobów dla poprawy jakości środowiska. Poprawie stanu wiedzy związanej z ekologią służą także tablice edukacyjne. Odnowiony park promuje obszar LGD, umieszczone na tablicach kody QR dodatkowo wzmacniają ten aspekt.  Przeprowadzono również zajęcia edukacyjne pt. „Nasz park i jego mieszkańcy”. Lekcję przyrody w terenie poprowadził przedstawiciel Nadleśnictwa Turek Pan Radosław Szociński. Pan podleśniczy zapoznał uczestników z tematem przewodnim zajęć „Nasz park i jego mieszkańcy”. Niezwykle pomocne w przeprowadzeniu zajęć były tablice tematyczne znajdujące się na nowoutworzonej ścieżce edukacyjnej: drzewa, ptaki, grzyby, tropy zwierząt, ochrona przyrody. W parku w Malanowie odbyła się gra plenerowa pt. „Lupą i gołym okiem za śladem i tropem w naszym parku”. Podczas tych zajęć park odwiedzili niezwykli przybysze – leśne skrzaty z  leśnym przewodnikiem – Magikiem (rola odegrana przez harcerzy z grupy ISKRY), którzy zabrali uczestników (dzieci i młodzież) w magiczną wyprawę po parku .

Grantobiorca: Gmina Malanów

Termin realizacji: Grudzień 2018 r. – kwiecień 2019 r.

Miejsce realizacji: Malanów  – gmina Malanów

Kwota pomocy: 24 404,00

  • DSC_0849
  • DSC_0840
  • DSC_0700
  • DSC_0667
  • DSC_0653
  • DSC_0570
  • DSC_0503
  • DSC_0087
  • DSC_0006