Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura

04/03/2019
Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura

Projekt grantowy: „Niezłe ziółko, czyli tradycje zielarskie na Ziemi Tura”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru TUR-a. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  niewielką liczbę działań w zakresie form aktywizacji czy  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych – kobiet młodych, dorosłych i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Jednocześnie zniwelowanie słabych stron nastąpiło poprzez wykorzystanie mocnych stron obszaru LGD tj. silnie zakorzenionych tradycji kulinarnych  – poprzez organizację warsztatów zielarskich. W projekcie grantowym wykorzystane zostały również ośrodki bardziej rozwinięte (szkolenia wyjazdowe, współpraca z doświadczonymi osobami), w celu umożliwienia mieszkańcom obszarów wiejskich LGD skorzystania z dobrodziejstw na co dzień dostępnych jedynie w aglomeracjach miejskich. Poprzez realizację zadań poprawiła się dostępność do ciekawych form spędzania czasu wolnego. Dodatkowo dzięki realizacji grantu uczestnicy podnieśli swoją wiedzę.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację 3 – dniowych warsztatów w Ziołowym Zakątku w Korycinach wraz z noclegiem i transportem. Pierwszy wykład dotyczył poznania roślin leczniczych i trujących w naturze, terapii leczniczych, suszenia ziół, ekstraktów, naparów, nalewek w ziołolecznictwie, uprawy roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych, dietetycznych i metod przechowywania ziół i wybranych aktów prawnych. Natomiast drugi warsztat dotyczył poznania sposobów wykorzystania ziół w kuchni i ich prozdrowotnego wykorzystania oraz przedstawienia praktyczne wykorzystanie korzeni, liści, kwiatów i nasion różnych ziół, nawet tych, które są mniej popularne w kuchni. Ponadto trzeci dzień warsztatów obejmował poznanie tradycji stosowania ziół dla zdrowia i urody oraz przygotowanie ziołowych mieszanek prozdrowotnych, a także naturalnych kosmetyków (np. mydeł, szamponów). Następnie został zorganizowany wykład przeprowadzony przez etnologa pochodzącego z obszaru LGD. Ukierunkowany był na tradycje zielarskie na naszym obszarze oraz na wykorzystywanie ziół w kuchni i ziołolecznictwie. W ramach projektu na podstawie kart zgłoszenia, w których zostały zawarte tradycyjne przepisy z wykorzystaniem ziół zostały przeprowadzone badania etnobotaniczne i etnograficzne, dzięki którym zostały wyłonione trzy przepisy (barszcz biały na króliku, podczos, pyrczok),  które  zostały wysłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z zamiarem wpisania ich na listę produktów tradycyjnych. Badania oraz przygotowanie wniosku o wpis zostały zlecone osobie zajmującej się tego typu przedsięwzięciami. Potrawy zawarte we wniosku oczekują na wpis na listę. Dodatkowo na podstawie nadesłanych receptur i przepisów wydany został Zielnik w formie drukowanej i skróconej (będącej zapowiedzią publikacji książkowej), który został rozdystrybuowany dzięki uprzejmości LGD pośród członków stowarzyszenia oraz w siedzibie Fundacji. Materiałem wyjściowym do jego opracowania były zarówno przesłane podczas rekrutacji przepisy, jak i materiał opracowany przez etnologa. W zakres operacji wchodził również zakup laptopa wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym.

Grantobiorca: Fundacja ze Smakiem

Termin realizacji: 1.07.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji: Turek – gmina Turek oraz wyjazd do Korycin

Kwota pomocy: 25 893,00 zł

  • 92a10b07e052eba420ec2533ed4b72046313b073
  • IMG_0063
  • IMG_2059
  • DSC_0182
  • IMG_0077
  • IMG_0203
  • IMG_2195
  • DSC_0195
  • DSC_0174
  • DSC_0158