Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Oferta usług da osób starszych i młodych kobiet

04/03/2019
Oferta usług da osób starszych i młodych kobiet

Projekt grantowy: „Oferta usług da osób starszych i młodych kobiet”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację profesjonalnego pokazu i warsztatów  zdrowej kuchni. W ramach grantu miały również miejsce szkolenia z dietetykiem i lekarzem, których celem było pokierowanie uczestników projektu w tematyce  zdrowego trybu życia oraz pomocy medycznej. Dzięki realizacji projektu miało miejsce szkolenie komputerowo – internetowe mające na celu zdobycie wiedzy w zakresie korzystania z komputera i poruszania się w środowisku internetowym. Ponadto NGO zorganizowało wieczorek taneczny, który był zwieńczeniem pracy przy projekcie, a także formą podziękowania dla osób zaangażowanych w udział  w kursach i  szkoleniach. Celem pośrednim w/w działań było wspólne spędzenie czasu  oraz otwarcie na bliższe kontakty z innymi przez  osoby starsze, niepełnosprawne, absolwentów i kobiety – matki w wieku 25-34 lata. W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia kuchennego tj.: filiżanek, warniku, obrusów, garnków gastronomicznych, patelni gastronomicznej, okapu kuchennego – gastronomicznego, zamrażarki, talerzyków deserowych i miksera wolnostojącego. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie

Termin realizacji: 1.10.2017 – 13.02.2018

Miejsce realizacji: Głuchów – gmina Kawęczyn

Kwota pomocy: 22 875,49 zł

 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC