Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne

16/08/2017
Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne

W ramach realizacji Celu ogólnego 2 Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowane są projekty, które służą budowaniu tożsamości lokalnej oraz włączeniu społecznemu i na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel ogólny 2 obejmuje następujące cele szczegółowe:

  1. Zwiększanie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej
  3. Zwiększanie integracji międzypokoleniowej społeczności likalnej

W tym miejscu na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy dostępnych za pośrednictwem naszego LGD i które realizują Cel ogólny 2 naszej strategii