Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Ogrodoterapia – nasz sposób na aktywizację

17/01/2019
Ogrodoterapia – nasz sposób na aktywizację

Projekt grantowy: „Ogrodoterapia – nasz sposób na aktywizację”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego liderów i członków NGO, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Projekt pozwolił na kultywowanie tradycji ogrodniczych oraz zaktywizowanie lokalnej społeczności.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenia . Zostały przeprowadzone szkolenia i zajęcia praktyczne z ogrodnictwa, pielęgnacji roślin, zakładania ogródków przydomowych. Ponadto odbyło się szkolenie  w temacie zakresu ekologii oraz ochrony środowiska przy uprawie roślin.  W/w przedsięwzięcia pozwoliły członkom Stowarzyszenia aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Nabyte umiejętności mają pozwolić na organizację darmowych lekcji i szkoleń dla mieszkańców LGD  w tym również dla innych stowarzyszeń. Dodatkowo zrealizowany projekt przyczynił się do nawiązania współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i lokalnym przedsiębiorcą – firmą ProBiotics z Bratuszyna.

W zakres operacji wchodził również zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń tj.: łopatek, doniczek, tabliczek informacyjnych, nasionek, sadzonek. Zakupione zostały również urządzenia  biurowe tj.: laptop, sprzęt nagłaśniający, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, skaner.  Zakupiony pakiet promocyjny w postaci roll – upa, identyfikatorów – kotylionów i folderów dotyczących podstawowych zasad ogrodnictwa przyczynił się do rozpromowania operacji oraz zachęcił do dalszych działań okalną społeczność.

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Klub Brudzewianki”

Termin realizacji: 1.09.2017 – 30.11.2017

Miejsce realizacji: Brudzew – Gmina Brudzew

Kwota pomocy: 11 593,00 zł

 • DSC00194
 • DSC00212
 • DSC00213
 • IMG_7349
 • IMG_7352
 • IMG_7356
 • IMG_7379
 • IMG_7387
 • IMG_7393
 • IMG_7428
 • IMG_7432
 • IMG_7443
 • IMG_8595