Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Poezja niejedno ma imię”

06/12/2021
„Poezja niejedno ma imię”

Projekt grantowy: „Poezja niejedno ma imię

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój usług w zakresie kultury

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze  LGD jest niska świadomość istnienia lokalnych zasobów kulturowych i ich słabe wykorzystanie przez organizatorów wydarzeń kulturalnych. Celem projektu grantowego było zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD, poprzez promocję pracy twórczej mieszkańców, ich talentu i pasji. Wydanie tomiku ma walory edukacyjne dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zbiory wierszy stanowią dziedzictwo lokalne, więc korzystne jest ich zebranie i utrwalenie.

Zakres realizacji:

W kwietniu 2021 rozpoczęto zbieranie informacji na temat lokalnych poetów i ich dzieł. Następnie zorganizowano spotkani z twórcami, na których wyrażono prośbę o zgodę na publikację wierszy. Wykonywano też zdjęcia poetów i inne zdjęcia, o których mowa we wniosku o powierzenie grantu, notki biograficzne twórców. Od maja do lipca przeprowadzono korektą ortograficzną i gramatyczną notek biograficznych. Następnie wiersze zostały przekazane do wydawnictwa. Wykonawca ten dokonał opracowania graficznego i wydruku tomików. Publikacje zostały rozdysponowane podczas uroczystego spotkania poetów, które zorganizowane zostało przez Turkowską Unię Rozwoju w dniu 25.10.2021r.  Ze względu na zaangażowanie światowej sławy aktorów i muzyków wieczorek poetycki otrzymał godną oprawę, a lokalni twórcy – uznanie. W wydarzeniu tym uczestniczyli także bliscy poetów, dzięki czemu więcej osób mogła zwiększyć swoje poczucie przynależności do lokalnej społeczności. Tomiki trafiły także do lokalnych bibliotek, dzięki czemu będą mogły spełniać funkcje edukacyjną  dla mieszkańców LGD.

 

Grantobiorca: Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu”

Termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2021r.

Miejsce realizacji: Krwony, gmina Brudzew

Kwota pomocy: 17 000,00

  • spółdzielnia