Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Pomnik „Walczącym o wolność ojczyzny” miejscem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

06/12/2021
Pomnik „Walczącym o wolność ojczyzny” miejscem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Projekt grantowy: Pomnik „Walczącym o wolność ojczyzny” miejscem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój usług w zakresie kultury

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD,  jest to ogólnodostępny teren, położony w miejscowości Malanów.  Obszar objęty operacja to ciekawe,  estetyczne miejsce,  z elementami przyrody. W ramach projektu odnowiono miejsca pamięci narodowej, miejsca oddającego hołd i cześć walczącym o wolność kraju i wolność przyszłych pokoleń, które są niezwykle istotne dla obecnych pokoleń. Przywołując pamięć historyczną dawnej społeczności  buduje się odpowiedni system  wartości  każdego, kolejnego pokolenia. Gmina Malanów doskonale zdaje sobie sprawę ze znaczenia tych wartości i konieczności ich przekazywania. Rokrocznie organizuje uroczystości i wydarzenia upamiętniające historię naszego kraju i naszej małej ojczyzny.  Jednym z miejsc gdzie odbywały się uroczystości upamiętniające, zwłaszcza odzyskanie niepodległości był pomnik „ Walczącym o wyzwolenie narodowe”. Operacja  miała na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na konieczność upamiętniania i czczenia miejsc i wydarzeń stanowiących świadectwo narodowej tożsamości. Zwiększenie dbałości i odpowiedzialności za miejsce pamięci narodowej. Celem niniejszej operacji było także zacieśnienie współpracy JST z lokalnymi organizacjami. W ramach operacji zaplanowano zaangażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Malanowie w prace nad przygotowaniem tego miejsca pamięci, udział w uroczystościach oraz dbanie o ten obszar w przyszłości. Realizacja projektu zapewniła współpracę z lokalną organizacją w zakresie opieki nad miejscem pamięci. Operacja przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Tożsamość historyczna buduje tożsamość lokalną. Upamiętnianie wspólnej historii i dbanie o wspólne dobra zwiększa poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, do zachowania dziedzictwa lokalnego.  Operacja miała więc na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Ponadto operacja poprawiła wartość estetyczną  obszaru LGD.  Odnowione miejsce  dodatkowo promuje obszar LGD.

Zakres realizacji:

W ramach operacji zaprojektowano i wykonano nowy pomnik wraz z tablicą pamiątkową „Walczącym o wolność ojczyzny”. Pomnik wykonano z kamienia z elementami brązu (odlew broni z czasów I wojny światowej). Zagospodarowano też teren wokół wspomnianego miejsca pamięci poprzez położenie kostki brukowej, montaż 2 masztów z flagami oraz nasadzenia roślinności. Dnia 03.07.2021 r. odbyły się uroczystości obchodów 75-lecia powstania jednostki OSP Grąbków połączone z gminnymi obchodami Dnia Strażaka oraz uroczystym odsłonięciem i poświeceniem nowego pomnika. W uroczystości wzięli udział także „żołnierze z czasów I wojny światowej” – rekonstruktorzy historyczni. Pomnik znajduje się w centrum miejscowości, przy drodze wojewódzkiej DW 470, jest tym samym ważnym elementem niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w regionie LGD. Odnowienie tego miejsca poprzez postawienie nowego pomnika wraz z zagospodarowaniem infrastruktury towarzyszącej uatrakcyjniło turystycznie region LGD.

Grantobiorca: Gmina Malanów

Termin realizacji: kwiecień-lipiec 2021

Miejsce realizacji: Malanów, gmina Malanów

Kwota pomocy: 11 000,00 zł

  • malanów