Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Poprawa lokalnej przestrzeni publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców

24/04/2020
Poprawa lokalnej przestrzeni publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Projekt grantowy: „Poprawa lokalnej przestrzeni publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców ”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym, co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej.

Zakres realizacji:

Celem operacji była budowa tożsamości lokalnej oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej i społecznej. Jej przeprowadzenie umożliwia korzystanie z siłowni zewnętrznej, gier plenerowych i urządzeń małej architektury przez mieszkańców miejscowości Waliszewice, gminy Goszczanów, gmin ościennych, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą aktywnie spędzić czas. Uroczyste otwarcie siłowni miało miejsce 28 kwietnia 2019 roku i połączone było z promocją książki pt. „Waliszewice w historii i wspomnieniach”, na którą przybyło ok. 400 osób.

Promocja obiektu sportowo – rekreacyjnego prowadzona będzie w portalach społecznościowych  i na lokalnych stronach internetowych, a także w tradycyjny sposób wśród lokalnej społeczności (kurenda, spotkania wiejskie). W rezultacie realizacji operacji promowane będzie miejsce rekreacji i sportu. Przyczyni się ona do ocalenia od zapomnienia dziedzictwa lokalnego (dawny obiekt sportowy), a także do rozwoju i promocji kultury lokalnej. Wykazane działania jednoznacznie wpisują się w budowanie tożsamości lokalnej, która przyczyni się do zwiększenia integracji międzypokoleniowej w społeczności lokalnej.

Wszystkie w/w działania wynikają wyłącznie z zamiaru poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości zmiany stylu życia na zdrowszy, który ograniczy problem otyłości zarówno u dorosłych jak i u dzieci, jak również promowania aktywności fizycznej.

 

Grantobiorca: Stowarzyszenie Innowatorów Wsi

Termin realizacji: luty 2019 – maj 2019

Miejsce realizacji: gmina Goszczanów

Kwota pomocy: 41 904, 00 zł

  • DSC_7752 rrr
  • DSC_7762 rrr
  • IMG_3903 rrr
  • IMG_3917 rrr
  • IMG_3920 rrr
  • IMG_4507 rrr
  • Otwarcie siłowni 28.04.2019 r. (2) rrr
  • Otwarcie siłowni 28.04.2019r. (1) rrr