Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Poszerzenie oferty sportowej GKS Orzeł Kawęczyn poprzez utworzenie sekcji tenisa stołowego

04/03/2019
Poszerzenie oferty sportowej GKS Orzeł Kawęczyn poprzez utworzenie sekcji tenisa stołowego

Projekt grantowy: „Poszerzenie oferty sportowej GKS Orzeł Kawęczyn poprzez utworzenie sekcji tenisa stołowego”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego, technicznego oraz personalnego  liderów i członków NGO, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków organizacji. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku NGO jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację dwóch szkoleń dla członków Stowarzyszenia. Pierwsze szkolenie związane było pisanie planu instytucjonalnego w wyniku, którego został  opracowany plan rozwoju instytucjonalnego ukierunkowujący działania NGO na następne lata. Natomiast drugie szkolenie zostało zorganizowane dla dwóch członków organizacji na instruktora tenisa stołowego. Celem szkolenia było wykwalifikowanie tych osób tak, aby klub mógł uruchomić sekcje tenisa stołowego dla lokalnych mieszkańców. W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia klubu tj.: stołu do tenisa, Kompaktowego automatu z oscylatorem i zdalnym sterowaniem, regulowanej tablicy służącej do indywidualnych treningów, rakietek i piłeczek. Ponadto został wdrożony pakiet promocyjny w postaci roll – upu, banera, koszulek, spodenek, plakatów i smyczy.

Grantobiorca: Stowarzyszenie GKS Orzeł Kawęczyn

Termin realizacji: 1.12.2017 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Kawęczyn – Gmina Kawęczyn

Kwota pomocy: 11 200,00 zł

  • 20180529_160840
  • 20180529_180930