Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Rodzinny bajkowy bal urodzinowy”

26/01/2022

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt grantowy : „Rodzinny bajkowy bal urodzinowy”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Grant„ Rodzinny bajkowy bal urodzinowy ”  to przedsięwzięcie, które przyczyniło się do rozwoju kompleksowych ofert na rzecz  integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin naszego regionu. Nastąpiło podniesienie wiedzy z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych jakimi były bale urodzinowe z wykorzystaniem uszytych stroi oraz wzmocniony został  kapitał społeczny.

Dzięki organizacji 4 bali, w których uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD, osiągnięto cel szczegółowy operacji zgodny z LSR – zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej oraz wartość docelową wskaźnika rezultatu  związanego z  planowaną do osiągnięcia w związku z realizacją operacji.

Przystosowanie pomieszczeń  pozwoliło na rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin przez co osiągnięto planowany wskaźnik liczba kompleksowych ofert dostosowanych do potrzeb członków rodzin.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

Na potrzeby realizacji  przedsięwzięcia „ Rodzinny bajkowy bal urodzinowy ” w pierwszej kolejności przeprowadzono adaptację dwóch  pomieszczeń w budynku otrzymanym umową użyczenia.  W lipcu zorganizowane zostały warsztaty szycia . Uczestnikami warsztatów było 5 osób, które uszyły 50 sztuk bajkowych/ karnawałowych ubranek dla dzieci. Prezentacja uszytych stroi  nastąpiła we wrześniu,  na 4  spotkaniach, w których uczestniczyło po około 100 osób.  Każde z czterech spotkań miało charakter balu urodzinowego dzieci  urodzonych w poszczególnych kwartałach roku a gośćmi balu były pozostałe dzieci  i ich  rodziny z  terenu LGD .

Grantobiorca: Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa

Termin realizacji: czerwiec – październik 2021

Miejsce realizacji: Dobrów 46, gmina Kościelec

Kwota pomocy: 21 944,00 zł

 

  • DOM
  • DOM2
  • DOM3