Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozwój Stowarzyszenia Koniczynka we Władysławowie poprzez zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji działań w zakresie edukacji filmowej

04/03/2019
Rozwój Stowarzyszenia Koniczynka we Władysławowie poprzez zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji działań w zakresie edukacji filmowej

Projekt grantowy: „Rozwój Stowarzyszenia Koniczynka we Władysławowie poprzez zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji działań w zakresie edukacji filmowej”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego działania NGO na następne lata. Dzięki realizacji projektu miały miejsce dwa szkolenia dla członków organizacji. Pierwsze szkolenie dotyczyło poszerzenia wiedzy w zakresie edukacji filmowej. Natomiast drugie szkolenie związane było z pozyskaniem podstawowej wiedzy w zakresie rachunkowości, które pozwoliło NGO na samodzielne rozliczanie finansów bez korzystania z płatnej pomocy z zewnątrz. W zakres operacji wchodził również zakup sprzętu tj.: telewizora, soudbaru, odtwarzacza DVD, karty pamięci, dysku zewnętrznego, notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki), aparatu fotograficznego. Wdrożony również został pakiet promocyjny w postaci zakupu usługi na wykonanie strony internetowej Stowarzyszenia, roll – upu, koszulek z nadrukiem, długopisów z grawerem, kalendarzyków, smyczy, kolorowych ulotek oraz notesów reklamowych. Wiedza i w/w zestaw sprzętu multimedialnego stanowi podstawę do większego zaangażowania w działania podejmowane przez Stowarzyszenie. NGO planuje organizację prowadzenia zajęć z edukacji filmowej dla różnych grup wiekowych.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie

Termin realizacji: 10.01.2018 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Władysławów – Gmina Władysławów

Kwota pomocy: 12 000,00 zł

  • dav
  • dav
  • dav
  • dav
  • uroczyste oddanie sali multimedialnej (1)
  • uroczyste oddanie sali multimedialnej (4)