Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Ruch zdrową drogą rozwoju

04/03/2019
Ruch zdrową drogą rozwoju

Projekt grantowy: „Ruch zdrową drogą rozwoju”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację serii zajęć rekreacyjno – ruchowych dla osób starszych. Celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie osobom po 60 roku życia ciekawych, dostosowanych do zainteresowań i możliwości fizycznych oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego.  W ramach grantu seniorzy pod okiem specjalistów uczestniczyli w spacerach nordic walking, ćwiczeniach ogólnorozwojowych organizowanych na placu zabaw lub w świetlicy wiejskiej oraz w zajęciach aqua aerobiku (gimnastyki wodnej). Ponadto w ramach projektu miało miejsce spotkanie w formie prelekcji z lekarzem rodzinnym, które miało się przyczynić do zmiany nawyków i wyrobienia zachowań prozdrowotnych. W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń do ćwiczeń tj.: orbitreku, wioślarza, roweru magnetycznego, roweru treningowego, bieżni elektrycznej, masażera, treneru do brzuszków, ławki do ćwiczeń, steppera, piłki gimnastycznej Bosu, hantli i  skakanek. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci zakupu ulotek informacyjnych oraz rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Szadowiacy”

Termin realizacji: 20.09.2017 – 30.06.2018

Miejsce realizacji: Szadów Pański – Gmina Turek

Kwota pomocy: 23 076,83 zł

 

 • 20180604_162110
 • 180122_045010_5
 • 20180608_163452
 • 20180528_170041 (1)
 • 20180604_164640
 • 20180521_163825
 • 20180528_170004
 • 20180604_171638
 • 20180608_165501
 • DSC_0035_1
 • DSC00066
 • DSC00125
 • DSC00235
 • IMG_20171014_093924
 • P1110417