Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości

04/03/2019
Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości

Projekt grantowy: „Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował przeprowadzenie przez farmaceutę spotkań z seniorami, których tematyką było wykorzystywanie chwastów w lecznictwie.  W ramach grantu miały miejsce zajęcia kulturalne z edukatorem filmowym w formie spotkania przy herbacie w „Kawiarence dyskusyjno – filmowej” podczas, których uczestnicy obejrzeli filmy dokumentalne o tematyce zdrowotnej, społecznej, ekologicznej i uczuciowej. Celem zajęć była okazja wymiany swoich spostrzeżeń i poglądów na temat obejrzanych filmów. W/w działania  adresowane były do dwóch grup docelowych: seniorów oraz grupy młodzieży. Miały one na celu poszerzenie wiedzy prozdrowotnej seniorów, jak również integracji wewnętrznej i międzypokoleniowej. Projekt obejmował także organizację warsztatów prozdrowotnych przez lekarza rodzinnego  poświeconych przybliżeniu wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania i korzyści z tego płynących. Miały również na celu edukację z zakresu profilaktyki zdrowotnej w tym zapobieganie udarom mózgu, chorobie Alzheimera i Parkinsona. Ponadto w ramach projektu uczestnicy wyjechali na Termy do Uniejowa w celu skorzystania z gorącej kąpieli w leczniczych solankach termalnych oraz z tężni solankowej. Wyjazd miał również uświadomić uczestnikom, iż czas wolny można spędzić pożytecznie i zdrowo jednocześnie korzystając z naturalnych dóbr natury. W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia sali tj.: projektora, ekranu projekcyjnego, krzeseł konferencyjnych oraz wyposażenia kuchennego tj.: filiżanek, talerzyków deserowych, łyżeczek do herbaty, widelczyków do ciasta, kloszów na ciasta, cukierniczek, łopatek do ciasta, serwetników, czajników elektrycznych, termosów oraz obrusów. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie

Termin realizacji: 20.09.2017 – 31.12.2017

Miejsce realizacji: Władysławów – gmina Władysławów oraz wyjazd na termy do Uniejowa

Kwota pomocy: 10 460,37 zł

 • 103_0576
 • 3
 • 03.11.2017r.
 • 103_0737
 • 103_0567
 • 103_0559
 • 103_0783
 • 103_0860
 • 103_0854
 • 103_0876
 • kolagen
 • położna (4)
 • położna (6)
 • pudełko życia
 • Taniec z Marią 1.6