Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Siła orkiestr dętych – tradycją wspólnego muzykowania”

26/01/2022

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt grantowy: „Siła orkiestr dętych – tradycją wspólnego muzykowania”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Projekt polegał na umożliwieniu młodzieży udziału w warsztatach edukacyjnych oraz wspólnym muzykowaniu. Działania te pozwoliły na włączenie się społeczności LGD w działania kulturalne, zaangażowały mieszkańców w tradycje wspólnego muzykowania. Zorganizowany koncert promocyjny pozwolił zintegrować się rodzinom muzykującym,  przez co wzmocnione zostało poczucie tożsamości lokalnej. Działania te przyczyniły się do rozwoju umiejętności artystycznych a w dalszych działaniach do podtrzymania tradycji muzykowania i wspierania działającej w kulturze orkiestry. Celem działania jest ukierunkowanie nauczania aby powrócić do wielu tradycji okazjonalnego, rodzinnego muzykowania.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

Pierwszym działaniem w realizacji zadań projektu było zorganizowanie warsztatów umuzykalniających, których celem było stworzenia warunków edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży. Ogłoszono w szkołach nabór dla uczestników warsztatów. Zgłosiło się 11 osób – dzieci i młodzieży. Zawarto umowę z instruktorem. Zgodnie z postanowieniami umowy instruktor  przeprowadził pięć spotkań warsztatowych zbiorowych. Warsztaty miały na celu dokształcenie uczestników z muzycznej wiedzy teoretycznej a także zapoznanie z zasadami gry w zespole.

Każdy z uczestników edukacji muzycznej odbył pięć lekcji indywidualnych, na których przyswajał umiejętności gry na instrumencie.

W celu zintegrowania i zacieśnienia więzi zespołu orkiestralnego z uczestnikami warsztatów zorganizowano wyjazd do teatru. Obejrzenie muzycznego spektaklu w wykonaniu profesjonalistów przyczyniło się do zachęcenia młodych uczestników działań do kontynuowania edukacji muzycznej i pozostania w szeregach orkiestry.

Dla wyróżniającego się uczestnika warsztatów zakupiono nagrodę w postaci nowego instrumentu muzycznego, na którym uczestnik będzie ćwiczył kunszt muzykowania. Zakup nagrody spełnił rolę czynnika zwiększającego przynależność do grupy tym samym budowania tożsamości lokalnej.  Zajęcia edukacyjne  przygotowały uczestników warsztatów do wspólnych prób z zespołem orkiestralnym. Odbyły się trzy próby z orkiestrą. Wspólne muzykowanie uczestników warsztatów z orkiestrą zintegrowało „młodych instrumentalistów” ze starszymi członkami orkiestry. Młodzi mogli czerpać z doświadczeń starszych.

Wspólne próby przygotowały uczestników warsztatów z orkiestrą do koncertu promocyjnego. Na spotkanie koncertowe młodzi instrumentaliści oraz członkowie orkiestry zaprosili swoje rodziny. Udział członków rodzin przyczynił się do zintegrowania rodzin muzykujących, dał możliwość włączenia się w działania kulturalne przez co wzmocniło się poczucie tożsamości lokalnej.

Na koncert został przygotowany poczęstunek, który wykonały członkinie Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Goszczanów

 

Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Termin realizacji: czerwiec – listopad 2021 r.

Miejsce realizacji: Goszczanów

Kwota pomocy: 14 265,00 zł

 

  • 20211110_200646
  • --110