Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Siłownia zewnętrzna i plac zabaw miejscem integracji mieszkańców

23/04/2020
Siłownia zewnętrzna i plac zabaw miejscem integracji mieszkańców

Projekt grantowy: „Siłownia zewnętrzna i plac zabaw miejscem integracji mieszkańców”  

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji  międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze LGD jest brak atrakcyjnych miejsc kompleksowo urządzonych pod kątem spędzenia wolnego czasu, w tym również dla członków rodzin. Dodatkowo brak jest ofert spędzenia wolnego czasu w oparciu o lokalne zasoby. Celem projektu grantowego jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcać do wspólnego spędzania czasu. W ten sposób zostaną zacieśnione zostaną więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiąże kontakt z młodszym co w dalszej kolejności przyczyni się do integracji międzypokoleniowej.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyni się do budowania tożsamości lokalnej oraz włączenia społecznego na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD, jest to teren położony przy Gminnym Przedszkolu w Malanowie, ul. Słoneczna 3.  Obszar ten to ciekawy, estetyczny, z bogatymi elementami przyrody. W ramach projektu zaplanowano siłownię dla osób dorosłych oraz plac zabaw przystosowany do potrzeb dzieci w wieku 2,5 – 4 lat.  Planowane działania projektowe wraz z infrastrukturą sprzyjają edukacji dzieci oraz integracji międzypokoleniowej. Projekt uczyć będzie dzieci funkcjonowania w zespole, rozwijania ducha koleżeństwa i społecznej solidarności oraz przywiązania do małej ojczyzny.  Miejsce to przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności obszaru LGD pod względem walorów turystycznych. Nowe sprzęty siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw nie tylko poprawią wartości estetyczne tego miejsca, ale zachęcą dzieci i młodzież oraz osoby starsze z obszaru LGD do odwiedzania tego miejsca. Dodatkowo samo przebywanie w tak przyjaznym, naturalnym środowisku sprawi, iż z punktu widzenia ekologicznego wzrośnie świadomość mieszkańców jak niezwykle istotne jest wykorzystanie naturalnych zasobów dla poprawy środowiska. Odnowione miejsce będzie dodatkowo promowało obszar LGD.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował w ramach przedsięwzięć wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, która jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców obszaru LGD. W miejscu realizacji projektu będą odbywać się spotkania ze Stowarzyszeniem Emerytów. W dniu 30 maja 2019 dokonano odbioru dostawy i montażu urządzeń do siłowni i placu zabaw, w dniu 31 maja 2019 roku dokonano odbioru wykonanego ogrodzenia wokół siłowni zewnętrznej i placu zabaw. W ramach realizacji zadania w  6 czerwca 2019 wykonane zostały i odebrane plakaty promocyjne (100 szt.), które zostały rozwieszone na terenie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. W dniu 7 czerwca 2019 roku dokonano odbioru wykonania przygotowania terenu. Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach tego projektu była organizacja imprezy pn: „Dziś bawimy się jak dawniej – zabawa łączy pokolenia” podczas której dzieci z Gminnego Przedszkola w Malanowie wspólnie z członkami Stowarzyszenia Emerytów i Stowarzyszenia „Nadzieja” bawili się w gry i zabawy z dawnych lat. Podczas tego wydarzenia uczestnicy otrzymali plakaty informacyjne. Plakaty zostały również rozdane mieszkańcom, który korzystają z siłowni zewnętrznej i placu zabaw. Projekt w ramach realizowanych działań uczy dzieci funkcjonowania w zespole, rozwijania ducha koleżeństwa i społecznej solidarności. Mieszkańcy Gminy Malanów regularnie odwiedzają i korzystają zarówno z siłowni zewnętrznej jak i placu zabaw.

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie

Termin realizacji: 25 luteg0 2019 – 30 czerwca 2019

Miejsce realizacji: Malanów  – gmina Malanów

Kwota pomocy: 47 010, 00 zł

 

 

 

  • IMG_0353
  • IMG_0360
  • IMG_0376
  • IMG_0441
  • IMG_0384
  • IMG_0388
  • IMG_0401