Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Skok przez płotki – pokonywanie barier

04/03/2019
Skok przez płotki – pokonywanie barier

Projekt grantowy: „Skok przez płotki – pokonywanie barier”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację warsztatów rytmicznych mających na celu naukę tańca, poczucia rytmu, przekazywania emocji w sposób niewerbalny. W ramach projektu miały miejsce również warsztaty psychologiczne dotyczące asertywności, pokonywania tremy w wystąpieniach publicznych i kontaktach z innymi ludźmi. Zwieńczeniem projektu był wyjazd do teatru podczas, którego uczestnicy projektu mieli możliwość poznania i podziwiania profesjonalnej gry aktorskiej, spotkania się z żywą sztuką teatralną, a także zwiedzenia teatru od kulis. Działaniem podsumowującym całe przedsięwzięcie było spotkanie integracyjno – edukacyjne na łonie natury z Leśnikiem, który przeprowadził pogadankę na temat zasobów przyrodniczych lasów (fauna i flora) oraz zwrócił uwagę na dobroczynny wpływ zasobów naturalnych na zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne człowieka. W zakres operacji wchodził również zakup nagłośnienia mobilnego. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „SOKÓŁ” z siedzibą w Przykonie

Termin realizacji: 23.08.2017 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Przykona – gmina Przykona oraz wyjazd do teatru muzycznego

Kwota pomocy: 9 012,74 zł

 • 20180215_162043
 • 20180215_162027
 • 20180215_173238
 • DSC_0176
 • DSC_0183
 • DSC_0195
 • DSC_0179
 • DSC_0199
 • DSC_0339
 • DSC_1183
 • DSC_0345
 • DSC_0341
 • DSC_1170
 • DSC_1193
 • DSC_1202
 • IMG_0864
 • IMG_1005
 • IMG_1015
 • IMG_1498
 • IMG_1509