Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Sokół rozwija skrzydła

04/03/2019
Sokół rozwija skrzydła

Projekt grantowy: „Sokół rozwija skrzydła”

                                            

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Dzięki realizacji grantu nastąpiło rozszerzenie działalności stowarzyszenia, oznacza to iż, NGO będzie może działać na większą skalę – nie tylko członków organizacji. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku Stowarzyszenia jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował dwa otwarte szkolenia dla członków NGO oraz społeczności lokalnej. Pierwsze szkolenie dotyczyło  opracowania planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowanego na działania o tematyce ekologicznej oraz związaną z nią ochroną środowiska. Natomiast drugie szkolenie wyjazdowe  dotyczyło odnawialnych źródeł energii.  W zakres operacji wchodził również zakup namiotu wraz z nadrukiem oraz zakup urządzeń tj.: laptopa oprogramowaniem systemowym i pakietem Office, torby na laptopa, dysku zewnętrznego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki + skanera) i aparatu fotograficznego z dopasowanym futerałem. Poprzez realizację grantu wdrożony został pakiet promocyjny w postaci ulotek, Eko – notesów, toreb ekologicznych i kamizelek ocieplanych z nadrukiem.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin SOKÓŁ z siedzibą w Przykonie

Termin realizacji: 1.12.2017 – 15.05.2018

Miejsce realizacji: Przykona – Gmina Przykona

Kwota pomocy: 13 062,00 zł

  • IMG_0916
  • IMG_1038
  • IMG_1032
  • IMG_1021