Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkania z kulturą i tradycją w miejscowości Potworów połączone z cyklem zajęć warsztatowych

01/03/2019

Projekt grantowy: „Spotkania z kulturą i tradycją w miejscowości Potworów połączone z cyklem zajęć warsztatowych”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału społecznego NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia oraz lokalnej społeczności.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie przez Stowarzyszenie wraz z mieszkańcami planu rozwoju instytucjonalnego. Ponadto miały miejsce warsztaty kulinarne dla członków stowarzyszenia w zakresie nabycia nowych technik i umiejętności kulinarnych, szczególnie w obszarze tradycji regionalnych. W ramach wdrożenia pakietu promocyjnego zostały uszyte stroje o charakterze regionalnym dla kobiet i mężczyzn wpływające na poprawę wizerunku członków NGO. W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia kuchennego tj.: kompletu garnków i patelni gastronomicznej oraz pakietu promocyjnego tj.: koszulek, kubków, długopisów, toreb, czapeczek, baneru promocyjnego.

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie

Termin realizacji: 1.12.2017 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Potworów – Gmina Dobra

Kwota pomocy: 11 999,98 zł