Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Stawiamy na OZE – ścieżka edukacyjna

07/04/2020

Projekt grantowy: „Stawiamy na OZE – ścieżka edukacyjna”

 

Cel ogólny LSR:

Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru

Przedsięwzięcia LSR:

Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne ( w oparciu o zasoby : naturalne, kulturalne, rekreacyjne)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Dodatkowo wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Zakres działań projektowych obejmuje społeczność zamieszkującą obszar działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Projekt przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności mieszkańców za środowisko, w którym żyją i gospodarują, wpłynie na zwiększenie tożsamości lokalnej społeczności, wzmocni więzi ze swoją „małą ojczyzną” oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i zrozumienie, że jest ono wspólnym dobrem wszystkich ludzi. Zdobyta wiedza w tym zakresie przyczyni się bezpośrednio do zachowania i pielęgnacji dziedzictwa lokalnego.

Zakres realizacji:

Operacja pn. „Stawiamy na OZE – ścieżka edukacyjna” dotyczyła ochrony środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr czy słońce do produkcji „czystej” energii niezanieczyszczającej środowiska. Podjęte działania miały na celu zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia powiatu tureckiego oraz całej lokalnej społeczności. Realizacja operacji polegała na zakupie i montażu edukacyjnej elektrowni słonecznej i turbiny wiatrowej oraz przeprowadzeniu działań szkoleniowych, animacyjnych i promocyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. W ramach projektu przeprowadzone zostało szkolenie dla grupy 60 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu tureckiego pod hasłem „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Zwieńczeniem zrealizowanego projektu jest film promocyjny ukazujący przebieg podjętych działań i promujący ideę odnawialnych źródeł energii. Przybliżenie sposobu działania oraz montażu systemów związanych z OZE z pewnością wpłynęło również na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za środowisko mieszkańców powiatu tureckiego. Stworzona ścieżka dydaktyczna będzie narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym w kolejnych miesiącach podczas Wieczorów Nauki oraz inicjatyw społecznych organizowanych w ZSR CKP w Kaczkach Średnich, co pozwoli na rozpowszechnianie idei odnawialnych źródeł energii. W całym przedsięwzięciu uczestniczyło 150 osób, w tym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu tureckiego, z czego 60 uczestników zostało kompleksowo przeszkolonych z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego

Termin realizacji: listopad 2018r- kwiecień 2019r

Miejsce realizacji: Kaczki Średnie  – gmina Turek

Kwota pomocy: 24 643,00